Nosaukums Periods Darbība
Neatliekami remontējamo ceļu saraksts 2019. gadā. 01-01-2019 - 31-12-2019
Dati par IIN nodokļa maksātājiem (komersantiem) pagastos un pilsētās par 2018. gadu 01-01-2018 - 31-12-2018
Pašvaldību autoceļu un ielu finansējums 2017. gadā 01-01-2017 - 31-12-2017
Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un mikroliegumu platības un to īpatsvars administratīvo teritoriju vienībās 2018. gadā 01-01-2018 - 31-12-2018
Vidējās izglītības eksāmenu rezultātu apkopojums skolu griezumā par 2017./2018. m.g. 01-09-2017 - 01-07-2018
Vidējās izglītības eksāmenu rezultāti par 2017./2018. m.g 01-09-2017 - 01-07-2018
Dati par IIN nodokļa maksātājiem (komersantiem) pagastos un pilsētās par 2017. gadu 01-01-2017 - 31-12-2017
10 lielāko IIN maksātāju, kas reģistrēti pašvaldībā un ārpus tās, ekonomiskie rādītāji 2016. gadā 01-01-2016 - 31-12-2016
Pašvaldību autoceļu un ielu finansējums 2016. gadā 01-01-2016 - 31-12-2016
Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un mikroliegumu platības un to īpatsvars administratīvo teritoriju vienībās 2017. gadā 01-01-2017 - 31-12-2017
Vidējās izglītības eksāmenu rezultātu apkopojums skolu griezumā par 2016./2017. m.g. 01-09-2016 - 01-07-2017
Vidējās izglītības eksāmenu rezultātu apkopojums par 2016./2017. m.g 01-09-2016 - 01-07-2017
Pašvaldībām piederošo meža zemju un mežu platības 2017. gadā. 01-01-2017 - 31-12-2017
Dati par IIN nodokļa maksātājiem (komersantiem) pagastos un pilsētās par 2015. gadu 01-01-2015 - 31-12-2015
Dati par IIN nodokļa maksātājiem (komersantiem) pagastos un pilsētās par 2016. gadu 01-01-2016 - 31-12-2016
Dati par IIN nodokļa maksātājiem (komersantiem) pagastos un pilsētās par 2014. gadu 01-01-2014 - 31-12-2014
Darba ņēmēju un pašnodarbināto personu skaits, par kurām gada laikā ir jāveic obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas 2016.gadā pa pašvaldībām 01-01-2016 - 31-12-2016
Audžuģimeņu skaits pašvaldībās uz 2017. gada februāri 01-01-2017 - 31-12-2017
Valsts budžeta un ārvalstu neatmaksājamās finanšu palīdzības, t.sk. Eiropas Savienības fondu, projektu ieguldījumu pašvaldībās 1995.-2013.gados 01-01-1995 - 31-12-2013
Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķina 2017.gadam rezultāti 01-01-2017 - 31-12-2017
Pašvaldības īpatsvara koeficients kopējos Valsts kases iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) sadales kontā ieskaitītajos IIN ieņēmumos 2017. gadā (%) 01-01-2017 - 31-12-2017
Pašvaldību vērtēto ieņēmumu prognozes 2017. gada pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķinā (euro) 01-01-2017 - 31-12-2017
Iedzīvotāju skaits un struktūra pašvaldībās uz 2016. gada 1. janvāri 01-01-2016 - 31-12-2016
Pašvaldību teritorijas platība uz 2016. gada 1. janvāri (km2) 01-01-2016 - 31-12-2016
Statistika par pašvaldību izmaksātajiem dzīvokļa pabalstiem 2015.gadā 01-01-2015 - 31-12-2015
Informācija par pašvaldību noteikto maznodrošinātas personas (ģimenes) ienākumu līmeni 2015.gadā 01-01-2015 - 31-12-2015
Statistika par trūcīgo iedzīvotāju skaitu pašvaldībās 2015.gadā 01-01-2015 - 31-12-2015
Vidējās izglītības eksāmenu rezultātu apkopojums skolu griezumā par 2015./2016. m.g. 01-09-2015 - 31-07-2016
Vidējās izglītības centralizēto eksāmenu rezultāti par 2015./2016. m.g. 01-09-2015 - 31-07-2016
Profesionālo un mākslas skolu centralizēto eksāmenu vērtējumi pašvaldību griezumā par 2015./2016. m.g. 01-09-2015 - 31-07-2016
Vidusskolu centralizēto eksāmenu vērtējumi pašvaldību griezumā par 2015./2016. m.g. 01-09-2015 - 31-07-2016
Pašvaldību autoceļu un ielu finansējums 2013. gadā 01-01-2013 - 31-12-2013
Pašvaldību autoceļu un ielu finansējums 2014. gadā 01-01-2014 - 31-12-2014
Pašvaldību autoceļu un ielu finansējums 2015. gadā 01-01-2015 - 31-12-2015
Vidusskolas centralizēto eksāmenu rezultāti par 2014./2015. m.g 01-09-2014 - 01-06-2015
Vidusskolas eksāmenu rezultātu apkopojums pašvaldību griezumā par 2014./2015. m.g. 01-09-2014 - 01-06-2015
Vidusskolas eksāmenu rezultātu apkopojums mazāko teritoriālo vienību griezumā par 2014./2015. m.g. 01-09-2014 - 01-06-2015
Vidusskolas eksāmenu rezultātu apkopojums skolu griezumā par 2014./2015. m.g. 01-09-2014 - 01-06-2015
Uzņēmumu reģistrs 01-01-1991 -
Šķīrējtiesu reģistrs 01-01-1991 -
Sabiedrisko organizāciju reģistrs 01-01-1991 -
Reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrs 01-01-1991 -
Politisko partiju reģistrs 01-01-1991 -
Politisko organizāciju un to apvienību reģistrs 01-01-1991 -
MIL reģistrs 01-01-1991 -
Komercreģistrs 01-01-1991 -
Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistrs 01-01-1991 -
Pārstāvniecību reģistrs 01-01-1991 -
Biedrību un nodibinājumu reģistrs 01-01-1991 -
Arodbiedrību reģistra dati 01-01-1991 -