Cita veida publikācijas

Lai aizsargātu un saglabātu dabas daudzveidību - retas un tipiskas dabas ekosistēmas, aizsargājamo sugu dzīves vidi, savdabīgas, skaistas un Latvijai raksturīgas ainavas, ģeoloģiskos un ģeomorfoloģiskos veidojumus, dendroloģiskos stādījumus un dižkokus, kā arī sabiedrības atpūtai, izglītošanai un audzināšanai nozīmīgas teritorijas, ir izveidotas ir ģeogrāfiski noteiktas platības, kas atrodas īpašā valsts aizsardzībā -  īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (ĪADT).

Lasīt tālāk ...

Stratēģiskā vadīšana nav vienīgais vadīšanas veids, tomēr bez misijas un mērķu apzināšanās nav iespējams sabiedrībā īstenot mērķtiecīgu virzību, ko no valsts un pašvaldību politiķiem sagaida vēlētāji. Gan publiskajā sektorā (valstu savienības un citas pārnacionālas organizācijas ar sabiedriskiem mērķiem, valstis, reģionālās un vietējās pašvaldības), gan privātajā sektorā (starptautiskas korporācijas, nacionāla mēroga uzņēmumi un vietēja mēroga uzņēmumi, zemnieku saimniecības un mikrouzņēmumi) arvien vairāk tiek izmantotas zinātniskās vadīšanas metodes. Lai kādu metodi arī neizvēlētos, lēmumu pieņemšanai nepietiek ar ētikas normām vai tiesību principiem – nepieciešami fakti, kas apliecina vai atspēko konkrētās problēmas risinājumu. Tāpat ir nepieciešami pilotprojekti, kuros dabā pārbauda teorētisko pieņēmumu efektivitāti.

Lasīt tālāk ...

Rīgas plānošanas reģions un Rīgas p/a “Rīgas enerģētikas aģentūra” starptautiskā projekta „Zaļā publiskā iepirkuma atbalsta institūcijas inovatīvām un ilgtspējīgām institucionālām pārmaiņām / GreenS” ietvaros ir sagatavojuši zaļo publisko iepirkumu tehniskos dokumentus (tehniskās specifikācijas un vērtēšanas kritēriju piemērus) trīs preču grupās.

Lasīt tālāk ...

Rokasgrāmata sagatavota Norvēģijas finanšu instrumenta (NFI) projekta “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” ietvaros, ko īstenoja Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) kā vienu no NFI programmas “Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas publiskajām institūcijām, vietējām un reģionālām varas iestādēm” projektiem.

Lasīt tālāk ...