Pētījumi

Citu valstu pieredze pašvaldību nodokļu un nodevu ieviešanā, dažādas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas shēmas ir interesantas, ja vēlamies novērtēt savu, Latvijā īsojamo politiku. Pievienotais pētījums "Limitations of local taxation, financial equalisation and methods for calculating general grants" ir Eiropas Padomes ieguldījums šā jautājuma risuināšanā 90-o gadu vidū.

Lasīt tālāk ...

Piedāvātais modelis ir projekta “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” pirmā etapa noslēguma dokuments. Iepazīstoties ar Norvēģijas Pašvaldību asociācijas un Polijas Pilsētu savienības pieredzi, izvērtējot Latvijas pašvaldību esošās un prognozējamās attīstības aktualitātes, pēc publiskas apspriešanas vairākos forumos tiek piedāvāts sistēmas apraksts, kurā piedāvāti detalizēti risinājumi, kuri pārbaudāmi projekta veikšanas laikā. Šie risinājumi tiks aprobēti tīklu darbības gaitā.

Lasīt tālāk ...

Cik lielu parādu pašvaldības vara atļauties? Tas ir svarīgs jautājums vienmēr. Pētījums LOCAL AUTHORITIES' BUDGETARY DEFICITS AND EXCESSIVE INDEBTEDNESS ir Eiropas {Padomes ieguldījums šā jautājuma risināšanā atbilstoši 90-o gadu izpratnei. Atzīmēsim, ka šajā laikā tika iestrādāti Māstrihtas kritēriji budžeta stabilitātei ES Līgumā. Raksts sagatavots sērijā "Local and regional authorities in Europe, No. 58"

Lasīt tālāk ...

Tēma par vēlamo pašvaldības ekonomisko aktivitāšu formu un apjomu vienmēr būs aktuāla. Pievienotā publikācija ir Eiropas Padomes devums šai jomā 90-o gadu otrajā pusē. Daudzi izskatītie jautājumi ir aktuāli joprojām.

Lasīt tālāk ...

REzultatīvo rādītāju (angl. Performance Indicators) lietošanu paredz daudzos pašvaldības vadības elementos. Šādu rādītāju lietošanu paredz virkne ārējo normat'9ivo aktu, tie nepieciešami ES fondu apguvē un citur. Šeit ievietots Eiropas Padomes ietvaros izstrādāts pētījums (1997), kas raksturo Jaunās Publiskās Pārvaldes ziedu laikus, ideju par uzņēmējdartbības vadības metožu pielietojuma iespējām efektīvākas publiskās pārvaldes īstenošanai.

Lasīt tālāk ...