Strukturēti pieredzes apraksti

Risināmās problēmas raksturojums

Alūksnes novada vidusskolas un Liepnas vidusskolas un internāta ēku ekspluatācija bija saistīta ar virkni problēmu – tās bija fiziski un morāli novecojušas, to arhitektoniskais un būvniecības risinājums bija veidots saskaņā ar padomju laika standartiem un materiāliem un neatbilda mūsdienu ekspluatācijas un būvniecības normatīviem. Papildus tam, ka ēku izskats bija novecojis, bija nepieciešamība uzlabot arī ēku energoefektivitāti un integrēt līdz šim īstenotos ēku renovācijas un energoefektivitātes pasākumus, tādējādi iegūstot maksimālu ēku energoresursu un tā rezultātā arī finanšu ietaupījumu. Turklāt ēku renovācija vienmēr ir prasījusi salīdzinoši lielus ieguldījumus, tādēļ pašvaldībai bez papildus finansējuma piesaistes to nebija iespējams īstenot. 

Lasīt tālāk ...

Risināmās problēmas raksturojums

Alūksnes pilsētas kultūrvēsturiskā centra saglabāšana un popularizēšana vienmēr ir bijusi viena no Alūksnes novada pašvaldības prioritātēm. Alūksnes muižas apbūves Brūža ēka ir viens no Alūksnes muižas apbūves ansambļa objektiem, kas celta 19. gadsimta beigās, bet kopš 1929. gada  ir kultūras nozarei piederīgs objekts, sākotnēji kā Alūksnes Saviesīgās biedrības nams, vēlāk kā Kultūras nams un līdz pat 2014. gada pavasarim šajā ēkā darbojās Alūksnes pilsētas Tautas nams. 

Lasīt tālāk ...

Risināmās problēmas raksturojums

 Saldus novada iedzīvotājiem nepieciešamās instances- Sociālā aģentūra, Pašvaldības policija un Bāriņtiesa  atradās lielā attālumā viena no otras. Attālums radīja šķēršļus savstarpējais veiksmīgākai sadarbībai. Piemēram, izvērtējot konstatētos bērnu tiesību pārkāpumus pašvaldību un valsts institūciju – bāriņtiesu, sociālo dienestu, bērnu aprūpes un izglītības iestāžu u.c. darbībā, secināms, ka tos veicinājusi neefektīva sadarbība vai pat tās trūkums starp dažādām institūcijām, it īpaši starp bāriņtiesu un pašvaldības sociālo dienestu/sociālā darba speciālistiem.

Lasīt tālāk ...

Risināmās problēmas raksturojums

 Kuldīgas un Brīvības ielas ir  Saldus pilsētas maģistrālās ielas, to veidotais krustojums ir viens no nozīmīgākajiem krustojumiem Saldū. Netālu no krustojuma atrodas pilsētas centrs, kurā koncentrētas pašvaldības un valsts iestāžu pakalpojumu iestādes, Saldus pilsētas vidusskola, poliklīnika, slimnīca, tirgus,  tirdzniecības centrs.

Lasīt tālāk ...

Risināmās problēmas raksturojums

Lai sakārtotu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanu un pārvaldīšanu un rosinātu daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekus pieņemt lēmumu par pārvaldīšanas tiesību pārņemšanas no pašvaldības, kā arī veicinātu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju biedrību dibināšanu, 2013.gada 22.augustā Saldus novada dome apstiprināja nolikumu „Nolikums par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām energoefektivitātes pasākumu veikšanai” (sēdes protokols Nr.15, 14.§).  2014.gadā tika izstrādāti  un apstiprināti saistošie noteikumi Nr.9, kuros ir atspoguļots tas kādā veidā, kas, uz kādiem nosacījumiem var saņemt pašvaldības atbalstu energoefektivitātes pasākumiem. Pamatojums: likums „Par pašvaldībām” 15.panta 9.punktu un likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 27.2 panta otrās daļas 4.punktu un piekto daļa.

Lasīt tālāk ...