Pētījums nodokļu sistēmas pilnveidošanas jomā Iepirkums Nr. EM 2013/58 15.00

Pētījuma veicējs: Biedrība „Baltijas  Starptautiskais ekonomikas politikas studiju centrs” (BICEPS). Pētījums veikts pēc Ekonomikas ministrijas pasūtījuma (iepirkums Nr. EM 2013/58). Pētījuma gala ziņojums publiskots 2014. gada jūlijā.

 

Pētījumā Latvijas nodokļu - pabalstu sistēma analizēta no godīguma, ienākumu pārdales, progresivitātes un stimulu strādāt viedokļa ES dalībvalstu kontekstā. Balstoties uz teorētiskās un empīriskās literatūras rezultātiem, un izmantojot mikrosimulācijas modeli EUROMOD un EU-SILC datus1, tika identificēti vairāki nodokļu – pabalstu sistēmas iespējamo reformu virzieni, kas uzlabotu stimulus strādāt, kā arī nodokļu sistēmas progresivitāti. Tika analizēti arī iespējamie nekustamā īpašuma nodokļa reformu virzieni.

Pētījums sastāv no 6 nodaļām:

  • 1.nodaļa sniedz detalizētu pārskatu par nodokļu sistēmām ES un Latvijā. Īpaša uzmanība ir pievērsta salīdzinājumam ar izvēlētām valstīm, kurās ietilpst: trīs Baltijas valstis, divas valstis ar augstu kopējo nodokļu slogu: Francija un Zviedrija; trīs valstis, kurās kopējais nodokļu slogs ir zems: Polija, Bulgārija un Īrija, kā arī Vācija, kur nodokļu slogs ir tuvu ES-27 vidējam rādītājam;
  • 2.nodaļā ir aplūkoti teorētiskās un empīriskās literatūras rezultāti par nodokļu – pabalstu sistēmu reformām un, balstoties uz literatūrā pieejamajiem rezultātiem, tiek analizēti iespējamie reformu virzieni. Tiek apskatīta arī empīriska un teorētiska literatūra, veltīta nekustamā īpašuma nodokļiem;
  • 3.nodaļā ir aplūkota nodokļu-pabalstu sistēmas radītā ienākumu pārdales pakāpe Latvijā un citur ES. Tāpat tiek analizētas efektīvās nodokļu robežlikmes (Marginal Effective Tax Rates (METR)) Latvijā un citās ES valstīs;
  • 4.nodaļā ir izvērtētas 2. nodaļā piedāvātās reformas, izmantojot mikrosimulācijas modeli EUROMOD-LV;
  • 5.nodaļā ir aplūkotas īpašuma nodokļa sistēmas izvēlētajās ES valstīs, un, pamatojoties uz teoriju un praksi, tiek piedāvāti iespējamie īpašuma nodokļa reformas virzieni.
  • 6.nodaļa ir veltīta nekustamā īpašuma nodokļa iespējamo reformu izvērtējumam, izmantojot mikrosimulācijas pieeju, un sniegtas reformu rekomendācijas.

Pētījums nodokļu sistēmas pilnveidošanas jomā. Gala ziņojums

Uz augšu