Piedāvātais modelis ir projekta “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” pirmā etapa noslēguma dokuments. Iepazīstoties ar Norvēģijas Pašvaldību asociācijas un Polijas Pilsētu savienības pieredzi, izvērtējot Latvijas pašvaldību esošās un prognozējamās attīstības aktualitātes, pēc publiskas apspriešanas vairākos forumos tiek piedāvāts sistēmas apraksts, kurā piedāvāti detalizēti risinājumi, kuri pārbaudāmi projekta veikšanas laikā. Šie risinājumi tiks aprobēti tīklu darbības gaitā.

Projekta virsmērķis, ir rosināt pašvaldību vadītājus, politiķus un administrācijas darbiniekus, pašvaldību iestāžu un uzņēmumu darbiniekus kļūt radošākiem, meklēt jaunus ceļus pastāvošo problēmu risināšanai, balstīties jaunievedumu procesā uz kolēģu pieredzi un LPS atbalstu pašvaldības darbu raksturojošo faktu vākšanā un analīzē.
Paredzams, ka projekta gaitā izveidotais produkts kalpos ilgāku laiku. Produkta iespējamais mūža ilgums varētu būt 20 gadu, saglabājot un modernizējot sākotnējās Latvijas modeļa nostādnes. Projekta gaitā tiks aprobētas šajā modelī paustās nostādnes un izdarīti attiecīgi labojumi, īpašu vērību veltījot produkta attīstības iespējām pēc projekta noslēguma.

Projekta gaitā tiek veidota Salīdzināmo datu bāze, kas kalpos kvantitatīvu metožu un pasaules labākās pieredzes pielietošanai pašvaldību vadībā, kā arī būs izmantojama virknē blakus pasākumu ar pozitīvu ietekmi uz pašvaldību un valsts sociāli-ekonomisko attīstību.
Otra galvenā aktivitāte - sadarbības tīklu izveidošana, izmantojot mācīties salīdzinot metodi. Šādā sadarbības tīklā pašvaldību pārstāvji palīdz viens otram ar padomu, diskutē par dažādiem Latvijā un pasaulē pazīstamajiem risinājumiem. Projekta gaitā tiek attīstītas tīklu koordinatoru prasmes organizēt un apkalpot tīklus.
Norvēģijā ir izveidota un sekmīgi darbojas Mācīšanās salīdzinot (Bench learning) sistēma, kurā pašvaldības saņem informāciju no salīdzināmo datu (Bench marking) bāzes un veido tīklus, kuros uz saņemtās informācijas pamata un, salīdzinot sevi ar citu pašvaldību, pieredzi izvēlas sev piemērotus turpmākās attīstības risinājumus.
Savu pieredzi Norvēģijas pašvaldību asociācija (KS) ir veiksmīgi transformējusi uz vairākām valstīm, kā īpaši veiksmīgs piemērs tiek minēta Polija. Lai sekmīgi pārņemtu Norvēģijas un Polijas pašvaldību pieredzi, adaptējot to Latvijas apstākļiem un attīstot LPS un VARAM līdzšinējo ieguldījumu pašvaldību veiktspējas stiprināšanā, nepieciešams izstrādāt Latvijai piemērotāko sistēmas modeli.
Vēlēšanās uzvarējušajiem pašvaldības politiķiem ir pilnas tiesības pieņemt vai noraidīt veiktspējas pilnveidošanas pasākumus. Tāpēc mācīšanās salīdzinot iespēju izmantošana ir pilnībā atkarīga no politiķu izpratnes un vērtējuma. Līdz ar to pašvaldības politiķu iesaistīšanai jāpievērš īpašu uzmanību.
Saskaņā ar publiskās izvēles (public choice) teoriju politiķi sistēmas ieviešanu izvēlēsies tikai tad, kad pārliecināsies par jaunievedumu pozitīvu ietekmi uz vēlētājiem un par pielietojamo procedūru drošumu.
Politiķu iesaistīšanai lēmumu pieņemšanā par mācīšanās salīdzinot sistēmas plāna saturu ir izšķiroša ietekme uz sistēmas ilgtspēju. Racionāla lēmuma pieņemšanai vajadzīga pilnvērtīga politiķu informētība no projekta sākuma līdz beigām.
Mācīšanās salīdzinot ideja ir aizgūta no KS, transformējot šīs idejas Latvijas apstākļiem notiek pastāvīgas konsultācijas ar KS ekspertiem. Tiek nodrošinātas vizītes Norvēģijas valsts iestādēs un pašvaldībās, kura tiek pētīta norvēģu un poļu pieredze. KS eksperti piedalās ar ziņojumiem galvenajos šās aktivitātes pasākumos, brīdina no kļūdām un riskiem.
VRAA ir pieredze reģionālās attīstības indikatoru veidošanā un to pielietojumā, datu bāzes šo indikatoru uzkrāšanai uzturēšanā, diferencēta pieejamības režīma dažādiem sistēmas lietotājiem organizēšanā. Veidojot Modeli, notiks pastāvīgas konsultācijas.

Latvijas pašvaldību Mācīties salīdzinot sistēmas modelis (WORD)

Latvijas pašvaldību Mācīties salīdzinot sistēmas modelis (PDF)

Uz augšu