Analīzē iekļauti Centrālās statistikas dati par 2016. gadu. Analīzē tiek izdalīti kopējais finansējums investīcijām, autoceļu uzturēšanas izdevumi , vispārējie izdevumi.  Analīzē nav izdalīts atsevišķi Eiropas Savienības, valsts un pašvaldību finansējums, Centrālā statistikas pārvalde datus par iepriekšējo gadu apkopo un iesniedz Satiksmes ministrijai  līdz 1. maijam, kura savukārt sagatavo pārskatu līdz1. Jūnijam,  dati tiek publicēti ar viena gada nobīdi. LPS savā analīzē izmanto statistikas datus, salīdzinot tos ar kopējo  finansējumu pašvaldību rīcībā esošajiem autoceļiem un ielām un mērķdotācijām , jāatzīmē, ka finansējums ielām atsevišķi  netiek izdalīts.  

 Analīze dot samērā objektīvu ieskatu par investīcijām autoceļiem, proporciju  pret autoceļu uzturēšanu, proporcijas starp republikas pilsētām un novadiem. Analīze liecina, ka 2013- 2016. gadā  proporcijas investīciju piesaistē pašvaldību ielām nav būtiski mainījušās 26% novada pašvaldībās 74 % republikas nozīmes pilsētās. Samazinoties valsts  finansējumam  investīciju daļa samazinās, piemēram, 2013. gadā  mērķdotāciju apjoms pret kopējo finansējumu bija 23%, savukārt 2016. gadā 35%, bet pieaug izdevumu daļa autoceļu uzturēšanai, 2013. gada 53 miljoni eiro. Investīcijas 2013 gadā 84 miljoni eiro, savukārt 2016. gadā  66 miljoni eiro. Vienlaicīgi jāatzīmē, ka tikai 9  pašvaldībās investīcijas uz vienu km 2016. gadā pārsniedz 3500 km.

Salīdzinājumā ar 2013 gadu, samazinājies to pašvaldību skaits, kas autoceļos un ielās nav piesaistījušas investīcijas, attiecīgi 2013. gadā 74 pašvaldības, 2016. gadā 50 pašvaldības.

Vismazākais mērķdotāciju īpatsvars no  kopējā finansējuma apjoma ir 2016. gadā ir Mārupes novadam, tas nozīmē arī to,   ka kopējais piesaistītais finansējums  uz vienu km autoceļu un ielu šajā pašvaldībā ir vislielākais valstī. Investīciju piesaistes īpatsvars visaugstākais  ir republikas pilsētām un Pierīgas novadiem.

Paskaidrojuma rakstam pievienota  LPS padomnieka A.Salmiņa  prezentācija – Autoceļu konferencē  2018. gada 13. aprīlī.

Pašvaldību autoceļu finansējuma analīze 

Datu tabulas par pašvaldību autoceļu un ielu finansējums 2016. gadā

Uz augšu