Izglītības iestāžu tīkla sakārtošana tiek uztverta kā karsta tēma, ne tikai tāpēc, ka tas skar IZM izdevumus pedagogu algām, bet arī pašvaldību izdevumus pedagogu piemaksām, iestāžu un infrastruktūras uzturēšanās izmaksas, kā arī skolēnu pārvadājumu un ēdināšanas izmaksas. Nedrīkst arī aizmirst vecāku izmaksas un ieguldītās rūpes bērna izglītošanā, ja izglītības iestādes atrodas tālu no dzīvesvietām, kā arī bērniem kā socializēšanās un kultūras vidi vietējā kopienā. 

Latvijas Pašvaldību savienība ir izstrādājusi kartogrāfisku materiālu, kurā var iepazīties ar pašvaldības izglītības iestādēm gan pēc to izglītības līmeņiem, gan arī to atbilstību dažādiem kritērijiem. 

Karte atrodama šeit: https://arcg.is/1yHHXC

Kartogrāfiskais materiāls sastāv no trīs kartēm:

1) Pamatskolas;

2) Vidusskolas;

3) Visas skolas. 

 

Pamatskolas

Karšu daļa par pamatskolām ir īpaši veidota tāpēc, lai varētu atlasīt tās pamatskolas, kuras atbilst vai neatbilst noteiktam skolēnu skaitam tajās. Tā kā pastāvēja dažādi varianti par to, cik skolēni pamatskolā nepieciešami, lai saglabātu 7.-9. klašu posmu pamatskolā, tad, lai redzētu, kāda konkrētam kritērijam ir ietekme uz skolām, pievienojām visus minētus kritērijus: 70, 80, 90, 115, 135, 180 un 200 skolēni. Ir svarīgi redzēt gan tās skolas, kuras atbilst šiem kritērijiem un kuras neatbilst, tāpēc tika izveidoti 2 filtri. 

Uzspiežot pirmajai pogai no kreisās puses (skatīt attēlu zemāk), tiek parādītas visas iespējamās atlases iespējas dažādiem skolēnu skaitiem. Lūdzam atzīmēt tikai vienu kritēriju. Līdzīgi ir ar nākošo filtru - neatbilst izglītojamo skaita kritērijiem. Ar šī filtra palīdzību tiks parādītas tikai tās skolas, kurās skolēnu skaits būs zemāks kā norādīts filtrā. 

 

Trešā poga no kreisās puses parāda apzīmējumus

 

Vidusskolas

Ministru kabineta noteikumi Nr. 583 "Kritēriji un kārtība, kādā valsts piedalās vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas finansēšanā vidējās izglītības pakāpē" nosaka minimālo izglītojamo skaitu vidusskolās. Balstoties uz šiem kritēriju parametriem, tika izveidots filtrs, kas veic atlasi. Lūdzam veikt vienu atzīmi. 

 

Visas skolas

Sadaļā "Visas skolas" tiek rādītas visas pašvaldību sākumskolas, pamatskolas, vidusskolas, kā arī valsts ģimnāzijas. 

Uzspiežot uz pirmās ikonas no kreisās puses, var veikt atlasi tiem skolu tipiem, kas šķiet interesējošie. 

 

Vispārīgie jautājumi

Par katru skolu, uz tās uzspiežot, izlecošajā logā var noskaidrot daudz detaļu:

 • Skolēnu skaits 1.-6. klasēs;
 • Skolēnu skaits 7.-9. klasēs;
 • Skolēnu skaits 10.-12. klasē;
 • Skolēnu skaits izglītības iestādē;
 • Skolēnu skaits uz vienu pamatskolotāju slodzi;
 • Vai ir internāts/dienesta viesnīca;
 • Skolēnu skaits pa klasēm;
 • Klašu skaits;
 • Klašu komplektu skaits;
 • Pamatskolotāju likme pa izglītības posmiem;
 • Pamatskolotāju skaits pa izglītības līmeņiem;
 • Pamatskolotāju skaits pa vecuma grupām;
 • Pamatskolotāju skaits pa slodžu grupām;
 • Amatu skaits pa darbinieku grupām;
 • Slodžu skaits pa darbinieku grupām;
 • Darbinieku skaits pa amatu grupām.

Zemāk esošajā attēlā ir demonstrēta daļa no pieejamajiem datiem. Atsevišķām diagrammām pa labi un pa kreisi no tām ir papildus norādes, ar kurām var pārslēgties uz citām diagrammām. 

 

Tāpat kartē iespējams veikt izglītības iestāžu meklēšanu, apskatīties apzīmējumus, dalīties ar karti, mainīt fona karti, kā arī veikt attāluma mērījumus. 

 

Amatu grupas tika veidotas pēc šādiem amatiem:

Amats Kategorija
Vadītāja vietnieks/direktora vietnieks (izglītības jomā) Administrācija
Skolas direktora vietnieks
Izglītības metodiķis
Skolas direktors
Direktora vietnieks (izglītības jomā)
Vadītājs/direktors (izglītības jomā)
Izglītības iestādes vadītāja/direktora vietnieks (izglītības jomā)
Skolotājs mentors
Direktors (izglītības jomā)
Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (izglītības jomā)
Pamatdarbības struktūrvienības vadītāja vietnieks/ direktora vietnieks (izglītības jomā)
Vadītāja vietnieks (izglītības jomā)
Vadītājs (izglītības jomā)
Pedagoga palīgs Atbalsta personāls
Skolotājs logopēds
Speciālais pedagogs
Izglītības psihologs
Pedagogs karjeras konsultants
Izglītības iestādes bibliotekārs
Sociālais pedagogs
Izglītības iestādes bibliotekārs (ceturtā un trešā līmeņa kvalifikācija)
Pagarinātās dienas grupas skolotājs Pārējie
Internāta, dienesta viesnīcas skolotājs
Izglītības iestādes muzeju pedagogs
Interešu izglītības skolotājs
Koncertmeistars
Sporta organizators
Profesionālās ievirzes skolotājs
Profesionālās izglītības skolotājs
Sporta treneris
Arodmācības skolotājs/amatmācības skolotājs
Sporta metodiķis
Diriģents
Horeogrāfs
Vecākais sporta treneris
Asistents (izglītības jomā)
Speciālās izglītības skolotājs Pamatskolotājs
Vispārējās pamatizglītības skolotājs
Vispārējās vidējās izglītības skolotājs
Sākumizglītības skolotājs
Uz augšu