2023. gada 21. novembrī IZM izstrādātais informatīvais ziņojums “KOMPLEKSI RISINĀJUMI AUGSTVĒRTĪGAI IZGLĪTĪBAS NODROŠINĀŠANAI VISPĀRĒJĀ PAMATA UN VIDĒJĀ IZGLĪTĪBĀ: ILGTSPĒJĪGA IZGLĪTĪBAS EKOSISTĒMA  UN EFEKTĪVS FINANSĒŠANAS MODELIS” tika pieņemts zināšanai.

Šajā informatīvajā ziņojumā Latvija ir sadalīta 5 teritorijās, balstoties uz DEGURBA (skatīt informatīvā ziņojuma pielikumu.) kritērijiem:

 •         Blīvi apdzīvotas teritorijas un pilsētas (DEGURBA 1 un 2);
 •         Mazpilsētas (DEGURBA 3);
 •         Ciemati un piepilsētas (DEGURBA 4 un 5);
 •         Lauku un mazapdzīvotā teritorija (DEGURBA 6 un 7);
 •         Pierobeža.

Bez vairākiem citiem nosacījumiem no šīm teritorijām rodas arī nospiedoši spēcīgākie kvantitatīvie kritēriji izglītības iestāžu finansēšanai no Izglītības un zinātnes ministrijas puses.

Latvijas Pašvaldību savienība ir izstrādājusi kartogrāfisko materiāli ar ne tikai vairākiem datu slāņiem, bet arī bagātīgu filtru klāstu, kas palīdz identificēt kritērijiem atbilstošās skolas arī no teritorijas skatpunkta. Šajā aprakstā būs izklāstīts, kādi dati ir pieejami, kā arī to, kā lietojama karte, lai no tās izgūtu maksimālu labumu. Jāpiezīmē, ka dati par izglītības iestādēm ņemti no Valsts izglītības informācijas sistēmas uz 2023. gada 1. septembri. Datu avots par iedzīvotāju skaitu: Iedzīvotāji pēc dzimuma un vecuma grupām reģionos, novados, pilsētās, pagastos, ciemos (atbilstoši robežām 2023. gada sākumā), apkaimēs un blīvi apdzīvotās teritorijās (eksperimentālā statistika) 2000 - 2023

Karte pieejama šeit: https://arcg.is/0KnqTK

Sākumā tiks aplūkoti filtri un slāņi.

 

1. Kritēriji

Filtrā pirmie kritēriji attiecas uz Ministru kabineta noteikumiem Nr. 583. “Kritēriji un kārtība, kādā valsts piedalās vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas finansēšanā vidējās izglītības pakāpē”. Šajos MK noteikumos jau tiek definēti kvalitātes kritēriju, minimāli pieļaujamo izglītojamo skaitu klašu grupā vidējās izglītības pakāpē pašvaldību, valsts augstskolu un privātajās vispārējās vidējās izglītības iestādēs, kā arī kritērijus maksimāli pieļaujamā izglītojamo skaita noteikšanai minētajās izglītības iestādēs. Tādējādi ar pirmo divu filtru palīdzību var atlasīt tās izglītības iestādes, kas atbilst vai neatbilst šo noteikumu izvirzītajiem kritērijiem.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 513 “Kārtība, kādā tiek piešķirts un anulēts valsts ģimnāzijas statuss”. Noteikumi nosaka kritērijus un kārtību, kādā tiek piešķirts un anulēts valsts ģimnāzijas statuss. Tāpēc ar šiem filtriem var atlasīt vai nu tās valsts ģimnāzijas, kas atbilst, vai arī neatbilst noteikumiem.

Pārējie filtri attiecas uz informatīvā ziņojuma kritērijiem dažādām klašu grupām. Jāatceras, ka šeit izglītības iestādes tiek atlasītas pēc klašu grupām. Ja 1.-3. klašu grupa kādā no izglītības iestādēm neatbilst nosacījumiem, tiks atlasītas visas izglītības iestādes neskatoties uz tās tipu (sākumskola, pamatskola vai vidusskola).

 

2. Dažādi

 

Zem Dažādi ir izvietoti filtri ar dažādām nozīmēm. Ir iespēja atlasīt izglītības iestādes, kurās ir vai nav dienesta viesnīca vai internāts. Ir iespējams atlasīt visas izglītības iestādes, kurās ir pirmsskolas grupiņas vai pirmsskolas, ieskaitot citu izglītības iestāžu tipus., piemēram sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas, kurās ir grupiņas.
Var atlasīt tās vidusskolas, kurās pašlaik nav atvērta 10. klase, gūstot priekšstatu par to, kurās izglītības iestādes uzsākts vidējās izglītības pakāpes samazināšanas process. 
Izglītības un zinātnes ministrija, izvērtējot tās rīcībā esošo informāciju, ir sagatavojusi sarakstu ar tām izglītības iestādēm, kas ministrijas ieskatā uzskatāmas par pieejamības izglītības iestādēm. Pieejamības izglītības iestādes ir tādas, kas tiks saglabātas, neskatoties uz kritērijiem. Tā kā šis saraksts var tikt mainīts, tas tika apzīmētas kā potenciālās pieejamības vidusskolas. 
Pārējie filtri attiecas uz IZM pieņemtajiem DEGURBA teritorijas grupu apzīmējumiem, pēc kuriem piešķirti kvantitatīvie kritēriji. 

Pierobežas pašvaldību teritoriju grupā iekļautas tikai tās teritorijas, kuras ir noteiktas 2022. gada 24. maija Ministru kabineta noteikumos Nr. 310 “Noteikumi par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, patrulēšanas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī pierobežas, pierobežas joslas, valsts robežas joslas un patrulēšanas joslas norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” 4. punktā, izņemot Daugavpils valstspilsētu.

 

 

3. Pašvaldības

Ar šī filtra palīdzību ir iespējams atlasīt vienu vai vairākas pašvaldības.   

 

4. Skolu tipi

Ar šī filtra palīdzību var atlasīt nepieciešamās izglītības iestāžu tipus, piemēram, rādīt tikai pamatskolas un vidusskolas. 
Izglītības iestāžu tipos iekļauti arī “Bērnu un jauniešu interešu izglītības iestāde”, “Mākslas skola”, jo tajās tiek realizēta pirmsskolas izglītības posms.
Ir iekļautas arī “Profesionālās vidusskolas”, jo tajās tiek veiktas vispārējās izglītības atsevišķi posmi. Dati par šīm iestādēm iekļauj tikai vispārējās izglītības posma datus. 

Var arī atlasīt profesionālās ievirzes izglītības iestādes pēc to tipa. Tās var atšķirt pēc iekavās atzīmētās informācijas (prof. ievirzes skolas). 

 

5. Interneta pieslēgums vispārizglītojošās iestādēs

Latvijas Pašvaldību savienība veica aptauju pašvaldībās par interneta pieslēgumiem vispāriglītojošās izglītības iestādēs pēc mācību programmas īstenošanas vietām. Tā kā šajā kartogrāfiskajā materiālā centrālais objekts ir juridiskās iestādes, nevis mācību programmu īstenošanas vietas, tad tika pieņemts lēmums par nodalītas kartes izstrādāšanu. Izstrādātajā kartē var specifiski filtrēt mācību programmas īstenošanas vietas pēc interneta pieslēguma veida, augšupielādes un lejupielādes apjoma, iestādes tipa, pašvaldībām. Aicinām ar karti iepazīties šeit: https://arcg.is/0Xajyb0

 

 

6. Kartes slāņi

Kartes slāņi tiks apskatīti sīkāk, jo tie satur daudz papildus datus.

Aktivizējot slāņus, ir iespējams pievienot fona datus.

Iedzīvotāji pagastos un pilsētās.

Satur  simbolizētus datus par iedzīvotāju skaitu no 2000. gada līdz 2023. gadam mazāko administratīvi teritoriālo vienību griezumā (pagasti, pašvaldību pilsētas, valstspilsētas). Var konstatēt, vai ir pozitīvas izmaiņas bērnu pieaugumā vai ne, kā arī iedzīvotāju skaita izmaiņu iemeslus.

Iedzīvotāji pašvaldībās. 

Satur  simbolizētus datus par iedzīvotāju skaitu no 2000. gada līdz 2023. gadam pašvaldību griezumā. Var konstatēt, vai ir pozitīvas izmaiņas bērnu pieaugumā, kā arī iedzīvotāju skaita izmaiņas iemeslus visā pašvaldībā kopumā.

IZM teritorijas vērtējums. Pašvaldību mazākās teritorijas jeb pagasti un pašvaldību pilsētas pēc Izglītības un zinātnes ministrijas vērtējuma, kas balstīts uz DEGURBA klasifikāciju.

DEGURBA iedalījums.  Eurostat urbanizācijas klasifikācija – DEGURBA (degree of urbanisation), kas raksturo darba tirgu, izglītību, dzīves apstākļus, labklājību un tūrismu dažādi apdzīvotās teritorijās, un, ņemot vērā teritorijās dzīvojošo vietējo iedzīvotāju īpatsvaru, tā klasificē vietējās administratīvās vienības septiņās grupās, piešķirot katrai teritorijai DEGURBA kodu. Šis slānis satur oriģinālos Centrālās statistikas pārvaldes aprēķinus par mazāko administratīvo teritoriju vērtējumiem. Skatīt informatīvās ziņojuma pielikumu Nr. 1.

Aicinām atstāt aktīvu tikai vienu no šiem slāņiem, lai nenotiktu informācijas pārklāšanās:

 • Iedzīvotāji pagastos un pilsētās;
 • Iedzīvotāji pašvaldībās;
 •  IZM teritorijas vērtējums;
 • DEGURBA iedalījums.

 

Pašvaldību robežas.

Lai vieglāk orientētos starp pagastiem un pašvaldību pilsētām, var iespējot šo slāni, tādējādi redzot, kurās pašvaldībās konkrētie pagasti atrodas.

Plānošanas reģionu robežas.

Lai vieglāk orientētos starp pašvaldībām, var iespējot šo slāni, tādējādi redzot, kuras pašvaldības kādos plānošanas reģionos atrodas.

Izglītības iestādes

Satur datus par izglītības iestādēm. Skatīt aprakstu sadaļā Slāņi.

Profesionālās ievirzes izglītības iestādes

Satur informāciju par profesionālās ievirzes izglītības iestādēm, to tipiem, kā arī izglītojamo skaitu pa dažādām grupām.

 

7. Apzīmējumi

Atkarībā no tā, kādi slāņi ir atzīmēti, mainās apzīmējumu sadaļa un paskaidro, ko konkrētais slānis nozīmē. Piemēram, ja pievieno slāni “IZM teritorijas vērtējums” tad apzīmējumos tiek parādīts, ko katra pagasta vai pašvaldības pilsētas iekrāsotā krāsa nozīmē.

 

8. Pamatkaršu galerija

 Ir iespēja izvēlēties no pamatkaršu galerijas sev noderīgāko – gaiši pelēku fonu, navigācijas karti, satelītattēlu vai kādu citu no plašā saraksta, kas palīdz vienkāršāk orientēties kartē vai dod papildus informāciju.

 

9. Kopīgot

Šeit var nosūtīt vai dalīties ar karti kādā no interneta resursiem vai arī iegūt koplietošanas saiti.

 

Jāatzīmē, ka filtri strādā savstarpēji – pie kritērijiem var tikt atzīmēts filtrs “7.-9. klašu grupa NEATBILST Informatīvā ziņojuma kvantitatīvajiem kritērijiem”, zem pašvaldību filtru grupas var izvēlēties kādu konkrētu vai vairākas pašvaldības. Attiecīgi arī statistikas diagrammas automātiski pārrēķinās pārējās detaļas.

 

 

SLĀŅI

Iedzīvotāji pagastos un pilsētās

Uzspiežot uz kāda no pagasta, piemēram, Kaives, var iegūt datus par konkrēto teritoriju. Lai iznirstošais logs būtu pārskatāms, var uzspiest pogu “dokot“, kas apvilkta ar sarkanu apli pa labi esošajā attēlā.

Vispirms tiek attēlota tabula ar iedzīvotāju skaitu pa iedzīvotāju grupām 2023. gadā.

Zemāk, savukārt, izvietota tabula ar iedzīvotāju skaita izmaiņām starp 2016. un 2023. gadu dažādām vecuma grupām, lai saprastu, kādas varētu būt prognozes bērnu skaitam līdz 7 gadiem. Uzbraucot ar peli uz diagrammas kolonnas, tiek attēlots gan apraksts parādāmai informācijai, gan arī precīza vērtība.

Ir pieejama informācija par šādām vecuma grupām:

 • Kopējais iedzīvotāju skaits;
 • 0-6;
 • 7-14;
 • 15-17;
 • 18-24;
 • 25-34;
 • 35-44;
 • 45-54;
 • 55-64;
 • Virs 65.

Katrai vecuma grupai var apskatīt iedzīvotāju skaitu gan reālos skaitļos, gan arī kā skaita izmaiņas starp dažādiem gadiem. Lai apskatītos, kādas bijušas iedzīvotāju skaita izmaiņas starp dažādiem gadiem, zem katras diagrammas tiek parādīts, cik vēl papildus diagrammas var aplūkot. Pa labi esošajā attēlā sarkanajā aplī esošā bultiņa simbolizē pārslēgšanos, to nospiežot, tiks pārslēga diagramma ar iedzīvotāju skaita izmaiņām procentos konkrētā vecuma grupā.

 

Diagrammā “Iedzīvotāju skaita izmaiņu iemesli starp 2020. un 2023. gadu”, var noskaidrot šo iemeslu raksturu šādos iemeslos:

 • Dzīvo tajā pašā teritorijā;
 • Miruši;
 • Pārcēlušies uz ārzemēm;
 • Pārcēlušies uz citu teritoriju Latvijā;
 • Ieradušies no ārzemēm;
 • Pārcēlušies no citas teritorijas Latvijā;
 • Dzimuši.

Dati pieejami gan reālos skaitļos, gan izteikti procentos.

 

Ja izlecošajā logā pārvietojas līdz beigām, tad var iepazīties ar konkrētās teritorijas gan Centrālās statistikas pārvaldes piešķirto DEGURBA vērtību, gan IZM piešķirto DEGURBA vērtību un tās atšifrējumu, kā arī IZM prasītos skolēnu kvantitatīvos kritērijus pa klašu grupām.

 

Iedzīvotāji pašvaldībās

Par pašvaldībām tiek attēlota tā pati informācija, kas par pagastiem, tikai pašvaldību griezumā. Kā arī nav iekļauta DEGURBA un kritēriju informācija, jo tā pašvaldību griezumā netiek piemērota.

 

IZM teritorijas vērtējums

Ieslēdzot šo slāni un uzspiežot uz kādas no pašvaldību teritorijas, tiek attēlots teritorijai piešķirtais CSP aprēķinātais DEGURBA kods, tā skaidrojumu, kā arī IZM piešķirtais teritorijas skaidrojums un kvantitatīvie kritēriji teritorijai.

 

DEGURBA iedalījums

DEGURBA iedalījuma slānis pēc krāsām attēlo CSP piešķirto DEGURBA kodu, kā arī satur tos pašus datus, ko IZM teritorijas vērtējums.

 

Pašvaldību robežas

Pašvaldību robežu slānis ir palīgslānis, lai attēlotu pašvaldību robežas virs  pagastu teritorijām, dodot iespēju vieglāk orientēties pagastu un pilsētu klāstā.

 

Plānošanas reģioni

Plānošanas reģionu slānis arī ir palīgslānis, lai attēlotu reģionu robežas virs  pagastu vai pašvaldību robežām, dodot iespēju vieglāk orientēties pagastu un pilsētu/pašvaldību klāstā.

 

Izglītības iestādes

Jāuzsver, ka visi dati tiek attēloti par juridisko iestādi, ja vien nav uzsvērti rādītāji par programmu īstenošanas vietu (filiāli).

Uzspiežot uz kādas no izglītības iestādēm, tiek parādīts:

 • Bērnu skaits vecumā līdz 5 gadu vecumam;
 • Bērnu skaits vecumā 5 gadi un vairāk;
 • Izglītojamo skaits pirmsskolā kopā;
 • Skolēnu skaits 1.-3. klasēs;
 • Skolēnu skaits 4.-6. klasēs;
 • Skolēnu skaits 7.-9. klasēs;
 • Skolēnu skaits 10.-12. klasēs;
 • Izglītojamo skaits 1.-12.klasē;
 • Izglītojamo skaits kopā;
 • Izglītojamo skaits, kas ir bāreņi/bez vecāku gādības palikušie;
 • Izglītojamie, kas izmanto internāta/ dienesta viesnīcas pakalpojumus;
 • Izglītojamo skaits, kas ir trūcīgie/ maznodrošinātie;
 • Izglītojamo skaits arodklasēs;
 • Izglītības īstenošanas adrešu skaits;
 • Ir internāts / dienesta viesnīca;
 • Iestādē īstenotie programmu kodi;
 • Īstenošanas adresē īstenotie programmu kodi.

Pirmajā diagrammā tiek attēlots izglītojamo skaits pa klasēm, kā arī pirmsskolas izglītības posmā esošo bērnu skaits.

Nākošās diagrammas attēlo klašu skaitu/grupiņu skaitu un klašu komplektu skaitu juridiskajā iestādē.

Nākošajā diagrammā attēlots izglītojamo skaits izglītības programmu īstenošanas vietā.

Ir iespējams apskatīt izglītojamo skaitu pa klasēm, kas apgūst speciālās programmas, kā arī vēl 9 diagrammās:

 • Speciālās izglītības programmas izglītojamo skaits ar redzes traucējumiem (51. kods);
 • Speciālās izglītības programmas izglītojamo skaits ar dzirdes traucējumiem (52. kods);
 • Speciālās izglītības programmas izglītojamo skaits ar fiziskās attīstības traucējumiem (53. kods);
 • Speciālās izglītības programmas izglītojamo skaits ar somatiskām saslimšanām (54. kods);
 • Speciālās izglītības programmas izglītojamo skaits ar valodas traucējumiem (55. kods);
 • Speciālās izglītības programmas izglītojamo skaits ar mācīšanās traucējumiem (56. kods);
 • Speciālās izglītības programmas izglītojamo skaits ar garīgās veselības traucējumiem (57. kods);
 • Speciālās izglītības programmas izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem (58. kods);
 • Speciālās izglītības programmas izglītojamo skaits ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (59. kods).

Pie šiem rādītājiem var tikt klāt, pārslēdzot diagrammas.

 

Līdzīgi kā ar bērnu skaitu pa klasēm, kas apgūst speciālās programmas juridiskajā iestādē, nākošā diagrammu grupā var iepazīties ar izglītojamo skaitu pa klasēm, kas apgūst speciālās programmas īstenošanas adresē.

Nākošā diagrammu grupa ir izglītības ieguves formas. Izšķir trīs izglītības ieguves formas:

 • Klātiene;
 • Neklātiene;
 • Tālmācība.

Dati pieejami klašu griezumā. Ir iespējams aplūkot visas izglītības ieguves formas datus, pārslēdzot diagrammas.

 

Nākošajās diagrammās pieejami dati par izglītojamo skaitu pēc izglītības ieguves formas, taču šoreiz izglītības īstenošanas vietā.

 

Tālāk pieejamas diagrammas ar Izglītojamo skaitu pēc mācību valodas iestādē. Latvijā mācības tiek apgūtas šādās valodās:

 • Latviešu;
 • Krievu;
 • Poļu;
 • Ukraiņu;
 • Baltkrievu.

Pārslēdzot diagrammas, iespējams apskatīt datus par visām mācību valodām.

 

Nākošajā diagrammu grupā pieejami dati par izglītojamo skaitu pēc mācību valodas, taču tikai izglītības īstenošanas vietā. 

 

Nākošā diagrammu grupa raksturo pedagogu skaitu pa slodžu un vecuma grupām. Pedagogu skaits ir sadalīts pa šādām slodžu grupām:

 • 0-0,249;
 • 0,25-0,499;
 • 0,5-0,749;
 • 0,75-0,999;
 • 1-1,334.

Pedagogu vecuma grupas, savukārt, vecumā no 0-19 un pēc tam ar 5 gadu intervālu līdz 64 gadu vecumam. Pēc tam tiek parādīts pedagogu skaits, kuri ir vismaz 65 gadus veci. Šis sadalījums dod priekšstatu par pedagogu vecuma sadalījumu un iespējamo laiku, kas būs nepieciešams meklēt aizvietojošos pedagogus. 

Nākošā diagrammu grupa ir “Amatu skaits, slodze likmēs, darbinieku skaits pa amatu grupām”

Visi izglītības iestāžu darbinieki tika sadalīti 4 dažādās amatu grupās:

 • Administrācija;
 • Atbalsta personāls;
 • Pārējie;
 • Skolotājs.

Pārejas tabulu no amatiem uz amatu grupām skatīt pēdējā nodaļā “Amatu grupas”.

Ar šiem rādītājiem var noskaidrot, cik ir amatu vietu, piem., administrācijā.

Nākošā diagramma, rāda slodzi likmēs. Slodze likmēs kopā ar amatu vietu norāda, vai ir daudz amati ar mazu slodzi, vai maz amatu ar pilnām slodzēm.

Savukārt darbinieku skaits pa amatu grupām var norādīt to, vai viens darbinieks var aizpildīt vairākas amatu vietas vienā amatu grupā. Piemēram, vai viens darbinieks var pildīt 2 direktora vietnieka amatus.

Pēdējā diagramma amatu grupā ir  “Kopējais amatu, slodzes likmēs un darbinieku skaits”, kas vienā diagrammā parāda, cik izglītības iestādē ir amatu, cik tie kopā veido slodzes, kā arī cik darbinieki tur strādā. Izglītības iestādē var būt tā, ka amatu skaits ir gandrīz 2,5 reizes lielāks kā darbinieku skaits, kas nozīmē, ka vienam darbiniekam šajā gadījumā vidēji ir 2,5 amati.

 

Nākošā diagrammu grupa ir “Patērētais stundu skaits pa to veidiem un klašu grupām”. Stundu veidi ir šādi – stundu skaits mācīšanai, stundu skaits gatavošanai, stundu skaits konsultācijām, stundu skaits labošanai, stundu skaits audzināšanai.  

Nākošā diagramma raksturo patērēto stundu skaitu pa šādām klašu grupām:

 • 1.-4. klašu grupa;
 • 5.-6. klašu grupa;
 • 7.-9. klašu grupa;
 • 10.-12. klašu grupa.

Tālāk seko tekstuālā informācija par atbilstību dažādiem kritērijiem. Zem katras izglītības iestādes ir ieraksts, kādas konkrētai izglītības iestādei ir prasības uz skolēnu skaitu, vai skola atbilst šiem nosacījumiem, kā arī esošais skolēnu skaits 10.-12. klasēs. Ja lauki tukši, tad uz izglītības iestādi šī informācija neattiecas.

Nākamā informācija ir par valsts ģimnāziju kvantitatīvajiem kritērijiem, uz kurām attiecas MK 518. noteikumi.

Kvantitatīvais kritērijs - minimālais izglītojamo skaits klašu grupā atkarībā no izglītības iestādes atrašanās vietas pēc IZM vērtējuma.

Satur informāciju, kurā DEGURBA teritorijā tā juridiski atrodas, kāds ir IZM piešķirtais DEGURBA vērtējums, kādi ir izglītības iestādei uzliktie kritēriji, kādi kritēriji ir ar toleranci, kā arī atbilstība katrai klašu grupai.

 

Profesionālās ievirzes izglītības iestādes

Profesionālās ievirzes  izglītības iestādes galvenokārt iedalās deju skolās, mākslas skolās, mūzikas skolās, mūzikas un mākslas skolās, sporta skolās un citās skolās. Kartē tās ir atzīmētas dažādas krāsas trijstūra formās. Uzspiežot uz profesionālās ievirzes izglītības iestādi, var iegūt informāciju par to, cik izglītojami tur mācās un cik izglītojamie mācās dažādās grupās.  

 

 

Lai rādītu visas izglītību programmu īstenošanas vietas, kreisajā apakšējā stūrī jāatslēdz “Nerādīt filiāles”, kas ir iespējots pēc noklusējuma. Tad kartē tiks parādītas arī visas mācību programmu īstenošanas vietas.

 

 

STATISTIKA

Atkarībā no izmantotajiem filtriem, automātiski tiek pārrēķināta kopējā statistika pa šādām kategorijām:

 • Skolu tips, kur tiek saskaitīts, cik izglītības iestādes ir konkrētā skolu tipā;
 • Izglītojamie, kur tiek aprēķināts izglītojamo skaits pa klasēm un grupiņām, izglītojamo skaits pa klasēm, kas apgūst speciālās programmas, kā arī dažādi raksturlielumi, kas sevī ietver bērnu skaitu, kas izmanto dienesta viesnīcu vai internātu, izglītojamo skaitu, kas ir bāreņi/bez vecāku gādības palikušie, izglītojamo skaits arodklasēs, kā arī izglītojamo skaits, kam nepieciešami asistenta pakalpojumi;
 • Pedagogu skaits pa vecuma grupām kā arī pedagoģisko darbinieku skaits pēc to veida;
 • MK atbilstība, kas sevī ietver vidusskolu skaitu pēc atbilstības Ministru kabineta noteikumiem 583, kā arī valsts ģimnāziju atbilstību MK 518 noteikumiem.
 • IZM DEGURBA kritēriji, kur var apskatīt 1.-3., 4-6., 7-9., 10.-12. klašu grupu skaitu, kas atbilst vai neatbilst IZM kvantitatīvajiem kritērijiem.

 

 

DATU TABULA

Atkarībā no izmantotajiem filtriem, automātiski tiek ģenerēta datu tabula ar izglītības iestādēm, kas manuāli jāizvērš. Tā atrodas ekrāna lejas daļā pa vidu. Uzspiežot uz tās, tiks izvadīts skolu skaits ar atsevišķiem lejupielādējamiem statistikas datiem.

 

 

MEKLĒTĀJS

Izmantojot meklētāju, var tikt meklētās gan izglītības iestādes, gan arī mazākās administratīvi teritoriālās vienības (pagasti, pašvaldību pilsētas, valstspilsētas) slāņos “Iedzīvotāji pagastos un pilsētās”, kā arī “IZM teritorijas vērtējums”.

 

 

Amatu grupas

Amatu grupas tika veidotas pēc šādiem amatiem:

Amats

Kategorija

Vadītāja vietnieks/direktora vietnieks (izglītības jomā)

Administrācija

Skolas direktora vietnieks

Izglītības metodiķis

Skolas direktors

Direktora vietnieks (izglītības jomā)

Vadītājs/direktors (izglītības jomā)

Izglītības iestādes vadītāja/direktora vietnieks (izglītības jomā)

Skolotājs mentors

Direktors (izglītības jomā)

Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (izglītības jomā)

Pamatdarbības struktūrvienības vadītāja vietnieks/ direktora vietnieks (izglītības jomā)

Vadītāja vietnieks (izglītības jomā)

Vadītājs (izglītības jomā)

Pedagoga palīgs

Atbalsta personāls

Skolotājs logopēds

Speciālais pedagogs

Izglītības psihologs

Pedagogs karjeras konsultants

Izglītības iestādes bibliotekārs

Sociālais pedagogs

Izglītības iestādes bibliotekārs (ceturtā un trešā līmeņa kvalifikācija)

Pagarinātās dienas grupas skolotājs

Pārējie

Internāta, dienesta viesnīcas skolotājs

Izglītības iestādes muzeju pedagogs

Interešu izglītības skolotājs

Koncertmeistars

Sporta organizators

Profesionālās ievirzes skolotājs

Profesionālās izglītības skolotājs

Sporta treneris

Arodmācības skolotājs/amatmācības skolotājs

Sporta metodiķis

Diriģents

Horeogrāfs

Vecākais sporta treneris

Asistents (izglītības jomā)

Speciālās izglītības skolotājs

Skolotājs

Vispārējās pamatizglītības skolotājs

Vispārējās vidējās izglītības skolotājs

Sākumizglītības skolotājs

 

Uz augšu