Risināmās problēmas raksturojums

 Kuldīgas un Brīvības ielas ir  Saldus pilsētas maģistrālās ielas, to veidotais krustojums ir viens no nozīmīgākajiem krustojumiem Saldū. Netālu no krustojuma atrodas pilsētas centrs, kurā koncentrētas pašvaldības un valsts iestāžu pakalpojumu iestādes, Saldus pilsētas vidusskola, poliklīnika, slimnīca, tirgus,  tirdzniecības centrs.

Pieaugot satiksmes intensitātei bija kļuvusi aktuāla  maģistrālo ielu - Kuldīgas un Brīvības  krustojumu rekonstrukcija Saldū. Krustojums bija neorganizēts, līdz ar to grūti izbraucams. Rekonstrukcija bija nepieciešama, lai palielinātu krustojuma caurlaidspēju un nodrošinātu kvalitatīvu satiksmes plūsmu visos virzienos, likvidējot „melnos punktus”, jeb satiksmes drošībai bīstamās vietas. Esošais ielas segums bija bojāts, vairākkārtīgi labots, krustojums nebija pārskatāms. Ielu abās brauktuves pusēs bija esošas gājēju ietves pa kurām bija   intensīva gājēju plūsma, jo blakus atrodas skola, lielveikals, autoosta, pasts, tirgus un pats pilsētas centrs. Esošās ietves nespēja vairs uzņemt lielo gājēju plūsmu. Nebija apzīmētas gājēju pārejas, kas samazināja satiksmes drošību, gājējiem šķērsojot ielu. Kvalitatīva ielu apgaismojuma neesamība paaugstināja visu satiksmes dalībnieku  risku iekļūt CSNg diennakts tumšajā laikā.  Laika posmā no 2003. gada līdz 2009. gadam Brīvības un Kuldīgas ielu krustojumā bija notikuši 35 CSNg, kuros 1 cilvēks ir gājis bojā un 5 ievainoti pēc valsts policijas datiem. Lai atrisinātu pastāvošās problēmas, krustojumu bija plānots  pārbūvēt par lokveida krustojumu. Izvērtējot to, ka veicot krustojuma rekonstrukcijas darbus, pastāvēja esošo inženierkomunikāciju bojāšanas risks un praktiski nebija iespējams izvairīties no to pārnešanas vai bojāšanas (tās tiktu pakļautas dinamiskām grunts svārstībām, ko radītu smagās ceļu būvniecības tehnikas pielietošana), tika izlemts mainīt arī esošās komunikācijas- sadzīves kanalizācija, ūdensvads, lietus kanalizāciju, elektroapgāde, apgaismojums un komunikācijas tīkli.

Izmantotā risinājuma risku novērtējums

  Izmantotais risinājums tika izvēlēts pēc Ceļu drošības audita atzinuma- lokveida krustojums vērtējams kā optimāls pašregulējošs krustojums ar minimālu konfliktpunktu skaitu. Izbūvējot lokveida krustojumu ir  max izslēgtas iespējas notikt frontāliem konfliktiem, kas būtiski samazina krustojuma iespējamo negadījumu smaguma pakāpi. 

Piedāvātā risinājuma risks bija tāds, ka daļa no īpašuma, uz kuras bija paredzēts realizēt projektu, neatradās pašvaldības īpašumā. Tā kā īpašnieki jau zināja par pašvaldības plāniem veikt krustojuma izbūvi, daļa negodprātīgi mēģināja “Izspiest” cik tik  var no pašvaldības. Šis fakts varēja apdraudēt projekta risinājumu kopumā. 

Risinājuma izmantošanas vēstures raksturojums

 Lai izvērtētu satiksmes drošības situāciju projekta īstenošanas vietā, un krustojuma rekonstrukcijas nepieciešamību, tika  veikts Ceļu drošības audits, kā arī izstrādāts tehniski ekonomiskais pamatojums (TEP), veikta finanšu analīze. Lai noteiktu plānotā projekta ietekmi uz ceļu satiksmes negadījumu skaitu, projekta sagatavošanas laikā tika izstrādāts tehniski ekonomiskais pamatojums (TEP), tai skaitā veikta finanšu, risku un alternatīvu analīze. TEP izmantota Saldus rajona policijas pārvaldes apkopotā informācija par notikušajiem CSNg (ieskaitot informāciju par CSNg ievainoto un bojāgājušo skaitu) Saldus pilsētā Brīvības , Kuldīgas ielu krustojumā.                                                         

Pēc  Ceļu drošības audita  un TEP datiem, secināms, ka krustojumam ir nepieciešama rekonstrukcija, lai palielinātu tā caurlaidspēju un nodrošinātu kvalitatīvu satiksmes plūsmu visos virzienos. Audita atzinums veidots, balstoties tikai un vienīgi uz satiksmes drošības apsvērumiem un mērķiem.

Sākotnēji tika plānots veikt krustojuma rekonstrukciju, neveicot inženierkomunikāciju izbūvi, bet paredzot lielu stāvlaukumu. Tā kā mums tika norādīts, ka stāvlaukuma izbūve varētu tikt klasificēta kā komercdarbības atbalsst (kaut arī tā bija akūti nepieciešama) tika nolemts šo aktivitāti izslēgt. Tāpat eksperts norādīja, ka veicot komunikāciju pārbvūvi tiks bojātas esošās komunikācijas, projektā tika iekļauta arī inženierkomunikāciju izbūve.

Rezultātu mērīšanas un sasniegto rādītāju raksturojums

 Lietotāju ieguvumi projekta īstenošanas rezultātā.

Projekta rezultāts

 Ieguvums

Izveidots rotācijas aplis

Palielinājusies krustojuma pārskatāmība;

Sakārtota krustojuma infrastruktūra, palielinot caurplūdi;

Sekmēts satiksmes negadījumu skaita samazinājums;

Veicot ielas rekonstrukciju būtiski (par ~30%),  samazinās autokilometra izmaksas( TEP)

Automobiļu autokilometra izmaksu samazinājums;                                 

Radīta droša gājēju un transporta līdzekļu pārvietošanās.

Rekonstruēti trotuāri

Palielināta satiksmes dalībnieku drošība;

Uzlabota iedzīvotāju iespējas ātrāk sasniegt iecerēto mērķi;

Nodrošināta vides pieejamība vecāka gada gājuma cilvēkiem un cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem.

Rekonstruēts apgaismojums

Uzlabota satiksmes dalībnieku drošība diennakts tumšajā laikā.

Apgaismojot teritoriju, mazināsies iespējamo noziedzīgo nodarījumu skaits (piem. huligānisms, automašīnu zādzības un zādzības no automašīnām u.c.).

Inženierkomunikāciju izbūve

Veikta sadzīves kanalizācijas, ūdensvada, lietus kanalizācijas, elektroapgādes, apgaismojuma un komunikācijas tīklu izbūve.

Infrastruktūras attīstība, inženierkomunikāciju izbūve ir par pamatu uzņēmējdarbības attīstībai Saldus pilsētā. Spriežot pēc statistikas datiem uzņēmējdarbībai ir tendence attīstīties Saldus novada teritorijā, kam par iemeslu nav konkrēts viens projekts, bet darbs pie teritorijas autoceļu inrastruktūras  attīstību kopumā.

Ieteikumi pieredzes pārņēmējiem

Saldus pilsētā par ielu uzturēšanu, atbilstoši satiksmes drošības prasībām, atbildīga ir pašvaldība. Viens no būtiskākajiem veidiem, kā uzlabot ceļu  satiksmes drošību  ir veikt  uzlabojumus  ceļu infrastruktūrā. Sakārtota ielu infrastruktūra ir nozīmīgs priekšnoteikums, lai veicinātu teritorijas pievilcību, nodrošinātu pakalpojumu pieejamību un palielinātu pilsētas konkurētspēju un piesaitītu teritorijai investorus, veicinatu uzņēmējdarbību. Droša un ērta dzīves telpa motivēs iedzīvotājus izvēlēties dzīvot un strādāt Saldus pilsētā. Novēršot liela apjoma problēmas, kas ir aktuālas lielākai daļai novada iedzīvotāju, tiek veikta pašvaldības tēla pozitīva popularizēšana. Īstenojot šo projektu nonācām pie secinājumie ar kuriem varam padalīties:

1) Plānojot projekta īstenošanu, nevajadzētu par to pārāk ātri informēt iedzīvotājus, jo tas ir pamats negodprātīgu iedzīvotāju manipulācijai ar īpašumu lietām, “izpiežot” no pašvaldības pēc iespējas lielāku labumu.

2) Rekonstruējot ielu posmus, iesakam vienlaicīgi mainīt esošās inženierkomunikācijas un ievietot sakaru kanalizāciju. Jo tas neapšaubāmi perspektīvā ir lētāk nekā veikt remontdarbus, tādējādi jau bojājot uzklāto segumu. 

Uz augšu