Risināmās problēmas raksturojums

 Saldus novada iedzīvotājiem nepieciešamās instances- Sociālā aģentūra, Pašvaldības policija un Bāriņtiesa  atradās lielā attālumā viena no otras. Attālums radīja šķēršļus savstarpējais veiksmīgākai sadarbībai. Piemēram, izvērtējot konstatētos bērnu tiesību pārkāpumus pašvaldību un valsts institūciju – bāriņtiesu, sociālo dienestu, bērnu aprūpes un izglītības iestāžu u.c. darbībā, secināms, ka tos veicinājusi neefektīva sadarbība vai pat tās trūkums starp dažādām institūcijām, it īpaši starp bāriņtiesu un pašvaldības sociālo dienestu/sociālā darba speciālistiem.

Tāpat arī ir apgrūtinājums iedzīvotājiem, jo piemēram sociālais dienests atrodas tuvu pilsētas robežai, uz turieni nekursē autobuss un ir apgrūtināta piekļuve. Lai atvieglotu iedzīvotājiem nokļūt šajās iestādēs, kā arī sekmētu iestāžu savstarpējo sadarbību tika izlemts izvietot šīs iestādes vienā ēkā. Izvēlētā ēka atrodas blakus Saldus medicīnas centram, pieejamā vietā Saldus pilsētā. Ēkai ir 3 stāvi un šobrīd 3-ajā stāvā atrodas zobārstniecība. Izvēlētā pašvaldības ēka līdz šim bija pustukša, daļēji tā vairs netika apsaimniekota. Telpas atradās sliktā tehniskā stāvoklī. Lai sakārtotu ēku bija nepieciešami lieli finansiāli ieguldījumi- investīcijas sociālās infrastruktūras attīstīšanai. Pašvaldība to ir veikusi par saviem budžeta līdzekļiem. 

Izmantotā risinājuma risku novērtējums

 Būvniecības darbi tika veikti 3 kārtās.

1.kārtā tika veikta administratīvās ēkas, policijas daļas, telpu pārplānošana, nojaucot atsevišķas nenesošas starpsienas un telpas apvienojot. Tika veikta inženierkomunikāciju izbūve, daļēji tās nomainot pret jaunām. Atšķirībā no iepriekšējām telpām, tagad policijas vajadzībām ir izbūvēta dušas telpa, virtuve, divas pagaidu aizturēšanas telpas, telpa ieroču glabāšanai, kā arī telpas personu atskurbšanai. 

2.kārtā administratīvajai ēkai rekonstruēta uzbrauktuve un lieveņi, veikta lifta iebūve, nodrošinot tās vides pieejamību, ūdensnoteku sistēmas nomaiņa un inženierkomunikāciju rekonstrukcija. Rekonstrukcijas laikā veikta iekšējā karstā, aukstā ūdens cirkulācijas ūdensvads, izbūvēti saimnieciskā kanalizācija un iekšējais ugunsdzēsības ūdensvads. Veikta ventilācijas, elektroapgādes, apkures sistēmu pārbūve. 

 

3.kārtā veikta administrācijas ēkas siltināšana. Veikta arī pagrabstāva rekonsrukcija kurā perspektīvā Sociālā aģentūra varētu izveidot patversmi. 

Rezultātu mērīšanas un sasniegto rādītāju raksturojums

  Veikts ieguldījums pašvaldības īpašumā, kuru pēc laika varētu klasificēt kā kārtējo graustu, padarot to energoefektīvu un pievilcīgu.

Efektīvāka savstarpēja sadarbība starp bāriņtiesu, Sociālo aģentūru un pašvaldības policiju.  

Pieejamāki pakalpojumi Saldus novada iedzīvotājiem. Tāpat notiek sadarbība ar blakus esošo Saldus medicīnas centru.

Uz šo mirkli telpās jau atrodas pašvaldības policija. Sociālais dienests un Bāriņtiesa plānot pārcelties 2016.gada pavasarī.      

Ieteikumi pieredzes pārņēmējiem

Apvienojot iestādes vienā ēkā, pašvaldībai perspektīvā būs ekonomisks ieguvums jo vairs nav jāapsaimnieko 3 atsevišķas ēkas, bet viena.

Apvienojot šīs iestādes vienā ēkā  var operatīvāk reaģēt uz iedzīvotāju vajadzībām, dažādām problēmsituācijām. Notiek efektīvāka informācijas apmaiņa - speciālisti zina viens otra ienākumus un apmainās ar noderīgu informāciju. Ērti iedzīvotājiem. 

Uz augšu