Risināmās problēmas raksturojums

Alūksnes pilsētas kultūrvēsturiskā centra saglabāšana un popularizēšana vienmēr ir bijusi viena no Alūksnes novada pašvaldības prioritātēm. Alūksnes muižas apbūves Brūža ēka ir viens no Alūksnes muižas apbūves ansambļa objektiem, kas celta 19. gadsimta beigās, bet kopš 1929. gada  ir kultūras nozarei piederīgs objekts, sākotnēji kā Alūksnes Saviesīgās biedrības nams, vēlāk kā Kultūras nams un līdz pat 2014. gada pavasarim šajā ēkā darbojās Alūksnes pilsētas Tautas nams. 

 

Ēka bija morāli, fiziski nolietojusies un nebija piemērota izmantošanai (07.05.2010. būvinženiera atzinums par Tautas nama ēkas būvkonstrukciju tehnisko stāvokli – iekļauts tehniskā projekta „Alūksnes muižas apbūves brūža ēkas rekonstrukcija” 1.kārtas 1.sējumā). Tās vizuālais izskats un tehniskās iespējas nespēja atspoguļot kultūras produkta patieso vērtību un kavēja novada kultūras dzīves sniegto ekonomisko pienesumu. Neveicot ēkas nekavējošu atjaunošanu bija apdraudēta tās saglabāšana vidējā termiņā. Alūksnes pilsētai steidzīgi bija nepieciešama mūsdienīga kultūras infrastruktūra.

Izvēlētā risinājuma apraksts

Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējums prioritātes 3.6. “Policentriska attīstība”, pasākuma 3.6.2. “Komplekss atbalsts novadu pašvaldību izaugsmes sekmēšanai” ietvaros, bija paredzēts atbalsta sniegšanai uzņēmējdarbības infrastruktūras (dabas un fiziskās vides) sakārtošanai, kā arī publisko pakalpojumu pieejamības un iedzīvotāju mobilitātes sekmēšanai. Lai piesaistītu šos finanšu resursus, Alūksnes novada pašvaldības uzdevums bija sasaistīt kultūrvēsturisko mantojumu, kultūras pakalpojumu un atbalstu uzņēmējdarbībai vienotā projekta idejā. 

Projekta mērķis bija nodrošināt Alūksnes kā reģionālas nozīmes attīstības centra konkurētspējas stiprināšanu, uzņēmējdarbības attīstību un mūsdienu prasībām atbilstošu publisko pakalpojumu pieejamību, pilnveidojot ielu un vienlaicīgi uzņēmējdarbības atbalsta un kultūras infrastruktūru. Projekta ietvaros tika rekonstruētas 6 uzņēmējdarbībai nozīmīgas ielas vai to posmi un pārbūvēta Brūža ēka, kas vienlaikus tiek izmantota Alūksnes novada uzņēmējdarbības atbalsta centra, kā arī pašvaldības kultūras iestādes darba nodrošināšanai. Tajā darbosies vismaz 8 individuālā darba veicēji (amatnieki), tiks piedāvātas telpu nomas iespējas uzņēmumiem ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai. Telpas tiek izmantotas uzņēmējdarbības atbalsta pasākumu (uzņēmēju forumu, konferenču, semināru) organizēšanai.

Izmantotā risinājuma risku novērtējums

Projektā tika apvienoti vairāki būvniecības objekti, līdz ar to projekta administrēšana bija sarežģīta. Ja viena objekta būvniecība būtu neveiksmīga, tad apdraudēta būtu visa projekta ieviešana. Šāds risks nerastos, ja katrs objekts tiku pārbūvēts atsevišķā projektā.

Pārbūvējot vēsturisku būvi bija īpaši aktuāli būvniecības un finansiālie riski, jo pastāvēja iespēja, ka var atklāties neparedzēti būvniecības apstākļi, kas sadārdzinātu objekta būvniecību un pārsniegtu būvniecībai paredzēto termiņu.

Risinājuma izmantošanas vēstures raksturojums

 Sākotnēji Brūža ēkas rekonstrukcijas projekts tika iesniegts prioritātes 3.4. “Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskai aktivitātei nodrošināšana” pasākuma 3.4.3. “Kultūrvides sociālekonomiskā ietekme” ietvaros, bet netika atbalstīts. Iesniegtā projekta ietvaros bija plānota tikai Brūža ēkas rekonstrukcija un teritorijas labiekārtošana. Bija jāmeklē citas iespējas finansējuma piesaistīšanai. Apvienot divas savstarpēji grūti saistāmas nozares vienā projektā bija liels izaicinājums Alūksnes novada pašvaldībai.

Rezultātu mērīšanas un sasniegto rādītāju raksturojums

Projekta rezultātā tika iegūta viena rekonstruēta ēka, 1,799 km pārbūvētas ielas, 17544,56 m2 labiekārtota teritorija. 

Izmantojot šādu risinājumu un apvienojot kultūras un uzņēmējdarbības atbalsta nozares vienā projektā Alūksnes pilsēta ieguva ne vien rekonstruētu kultūrvēsturisku būvi, bet arī sakārtotu vēsturisko centru, kas būtiski uzlabo Alūksnes pilsētvidi. 

Ieteikumi pieredzes pārņēmējiem

Pirms projekta iesniegšanas būvniecības tehniskās dokumentācijas esamība ir viens no veiksmīgas projekta plānošanas priekšnoteikumiem.

Nebaidīties apvienot vairākus objektus vienā projektā.

Uz augšu