Risināmās problēmas raksturojums

Alūksnes novada vidusskolas un Liepnas vidusskolas un internāta ēku ekspluatācija bija saistīta ar virkni problēmu – tās bija fiziski un morāli novecojušas, to arhitektoniskais un būvniecības risinājums bija veidots saskaņā ar padomju laika standartiem un materiāliem un neatbilda mūsdienu ekspluatācijas un būvniecības normatīviem. Papildus tam, ka ēku izskats bija novecojis, bija nepieciešamība uzlabot arī ēku energoefektivitāti un integrēt līdz šim īstenotos ēku renovācijas un energoefektivitātes pasākumus, tādējādi iegūstot maksimālu ēku energoresursu un tā rezultātā arī finanšu ietaupījumu. Turklāt ēku renovācija vienmēr ir prasījusi salīdzinoši lielus ieguldījumus, tādēļ pašvaldībai bez papildus finansējuma piesaistes to nebija iespējams īstenot. 

 

Izvēlētā risinājuma apraksts

 Lai nodrošinātu iepriekšminēto problēmu atrisinājumu un noteiktu katras ēkas siltumenerģijas un elektroenerģijas samazināšanas iespējas, tika izstrādāti ēku energoaudita pārskati un ēku rekonstrukcijas tehniskā dokumentācija, paredzot ēkās īstenot šādas aktivitātes:

1. ēku fasāžu un pamatu siltināšana;

2. jumtu pārsegumu siltināšana un jumta seguma nomaiņa Alūksnes novada vidusskolā;

3. neblīvo koka durvju un veco koka logu nomaiņa;

4. energoefektīva apgaismojuma uzstādīšana Alūksnes novada vidusskolas sporta zālē;

5. grīdas siltināšana Alūksnes novada vidusskolas sporta zālē.

Turklāt, lai sasniegtu nepieciešamo CO2 samazinājumu, pašvaldība apvienoja vairākas ēkas vienā projektā, kā sasniedzamo rādītāju nosakot visu ēku kopējo CO2 samazinājumu. Iekļaujot projektā tikai kādu no ēkām, rezultāts netiktu sasniegts un pašvaldībai nebūtu iespējas pretendēt uz KPFI finansējumu.

Izmantotā risinājuma risku novērtējums

 Tā kā projekts bija jāievieš noteiktā termiņā, lielākais šī risinājuma risks bija tas, lai būvnieks iekļautos laikā, ņemot vērā to, ka vienāds projekta ieviešanas laiks bija gan tiem projektiem, kuru ietvaros tika atjaunota viena ēka, gan mūsu projektam, kurā viens būvnieks veica energoefektivitātes pasākumus vienlaicīgi 3 ēkās. Ja ēku rekonstrukcija netiktu paveikta projektā norādītajā termiņā, pašvaldībai atlikušie darbi būtu jāveic par savu finansējumu. Turklāt, ja kāda no ēkām netiktu kvalitatīvi atjaunota, tā rezultātā rastos risks nesasniegt plānoto CO2 samazinājumu, tādējādi palielinot pašvaldības finanšu risku   atmaksāt saņemtos finanšu līdzekļus vai ieguldīt papildus līdzekļus neatbilstību novēršanai.  

Risinājuma izmantošanas vēstures raksturojums

Izmantojot pašvaldības finansējumu, pakāpeniski tika veikti tikai daži, nelieli uzlabojumi šo ēku atjaunošanā, tomēr tas bija nepietiekami, lai nodrošinātu ilgāku ēku lietderīgās izmantošanas laiku. Izstrādājot energoauditus, tika atspoguļota esošā enerģijas bilance, kā arī izstrādāts veicamo energoefektivitātes pasākumu plāns, kuru ievērojot sasniedzams liels enerģijas un arī finanšu samazinājums.

Papildus tam, pašvaldībai jau bija iepriekšēja pieredze, izmantot šādu risinājumu – apvienot vairākas ēkas vienā projektā, tādējādi “nošaujot vairākus zaķus ar vienu šāvienu”, jo ne visas pašvaldības ēkas, kurām nepieciešama energoefektīva atjaunošana, veicot tajās energoefektivitātes pasākumus, var patstāvīgi un īsā laika posmā sasniegt nepieciešamos rādītājus.

Rezultātu mērīšanas un sasniegto rādītāju raksturojums

Risinājuma rezultātā bija iecerēts panākt ievērojamu siltumenerģijas un elektroenerģijas samazinājumu, nodrošināt ilgāku ēku lietderīgās izmantošanas laiku un būtiski uzlabot ēku vizuālo izskatu.

Galvenie risinājuma sasniedzamie rādītāji ir: 

• CO2 emisiju samazinājums gadā;

• siltumenerģijas patēriņš uz apkurināmo telpu platību apkurei.

Rezultātā ir ne tikai uzlabota skolu mācību vide, bet arī ir panākts pašvaldības finanšu resursu ietaupījums. Finanšu līdzekļi, kas iepriekš tika tērēti siltumenerģijas un elektroenerģijas nodrošināšanai iepriekšminētajās ēkās, tagad var tikt izmantoti citām vajadzībām - ēku iekštelpu remontiem utt.

Ieteikumi pieredzes pārņēmējiem

Nebaidīties izmantot iespējas, ko sniedz KPFI projekti, lai arī reizēm projektu noteikumi šķiet neizpildāmi un rādītāju sasniegšanai nepieciešams ilgāks laika posms. 

Lai arī tas ir sarežģītāks un laikietilpīgāks darbs, noteikti iesakām nepieciešamības gadījumā apvienot vairākas ēkas vienā projektā, tādējādi tomēr nonākot pie sev vēlamā rezultāta.

 

Uz augšu