Deklarācijā par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību[1] vispārējās izglītības jomā viens no prioritārajiem darbības virzieniem ir izglītības kvalitāte, pieejamība un konkurētspēja. Attiecīgi Valdības rīcības plāna[2] 122.1. pasākums paredz sadarbībā ar pašvaldībām izvērtēt speciālās izglītības iestāžu tīklu un izskatīšanai Ministru kabinetā iesniegt priekšlikumus par normatīvās bāzes pilnveidi ilgtspējīga speciālās izglītības iestāžu tīkla veidošanai atbilstoši izglītojamo speciālajām vajadzībām.

2014. gada 22. maijā Saeimas apstiprinātais vidējā termiņa plānošanas dokuments “Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014. – 2020. gadam”[3] paredz izglītības attīstības politikas pamatprincipus, mērķus un rīcības virzienus, īstenojot izglītības politikas virsmērķi – kvalitatīva un iekļaujoša izglītība personības attīstībai, cilvēku labklājībai un ilgtspējīgai valsts izaugsmei. Procesi, kas saistīti ar iekļaujošas izglītības principiem, t. i., izglītojamie ar speciālām vajadzībām izglītību iegūst vispārizglītojošās izglītības iestādēs speciālās klasēs/grupās vai vispārizglītojošās klasēs, kur tiek nodrošināti atbalsta pasākumi, ietekmē izglītojamo skaitu speciālās izglītības iestādēs un līdz ar to speciālās izglītības iestāžu tīklu Latvijā. Izglītības attīstības pamatnostādņu 2014.-2020. gadam periodā tika sāktas pārmaiņas speciālās izglītības iestāžu tīklā un normatīvi nostiprināta iekļaujošas izglītības principos balstīta pieeja, kuras ietvaros izglītojamie ar speciālām vajadzībām izglītību iegūst vispārizglītojošās izglītības iestādēs speciālās klasēs/grupās vai vispārizglītojošās klasēs.

2021. gada 22. jūnijā ar Ministru kabineta rīkojumu Nr. 436 “Par Izglītības attīstības pamatnostādnēm 2021.-2027. gadam” ir apstiprinātas Izglītības attīstības pamatnostādnes 2021.-2027. gadam „Nākotnes prasmes sabiedrībai”[4], kuru virsmērķis ir nodrošināt kvalitatīvas izglītības iespējas visiem Latvijas iedzīvotājiem, lai veicinātu viņu potenciāla attīstību un īstenošanu mūža garumā un, lai veidotu viņu spēju mainīties un atbildīgi vadīt pastāvīgās pārmaiņas sabiedrībā un tautsaimniecībā.

Turpinot iepriekšējā Izglītības attīstības pamatnostādņu periodā uzsāktās pārmaiņas, 2021. -2027. gada periodā viens no Izglītības attīstības pamatnostādņu uzdevumiem ir augstas kvalitātes speciālās izglītības nodrošināšana. Minētā uzdevuma sasniegšanai tiks turpināta speciālās izglītības iestāžu tīkla sakārtošana, mācību vides un infrastruktūras uzlabošana un materiāltehniskā nodrošinājuma pilnveide, lai paaugstinātu speciālās izglītības iestāžu kapacitāti kvalitatīvas speciālās izglītības nodrošināšanā un sniegtu nepieciešamo atbalstu izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām. Tiks nodrošināta speciālās izglītības iestāžu pieejamība, skolu ēku mācību infrastruktūras atbilstība mūsdienīga mācību procesa īstenošanai, tiks nodrošināts atbilstošas kvalifikācijas atbalsta personāls, mazināta speciālās izglītības fragmentācija administratīvajās teritorijās un stiprināta vairāku administratīvo teritoriju sadarbība kvalitatīvas speciālās izglītības nodrošināšanā. Vienlaikus plānots īstenot plašu un kompleksu atbalstu mācību procesa īstenošanai (mācību līdzekļu izstrāde, pedagogu u. c. speciālistu profesionālā pilnveide, konsultācijas u. c.) visās izglītības iestādēs, kas īsteno speciālās izglītības programmas un izglīto bērnus ar speciālām vajadzībām, metodiskā darba nodrošināšanā būtisku uzsvaru liekot uz kvalitatīvu speciālās izglītības iestāžu - attīstības centru darbību metodiskās funkcijas nodrošināšanā. Paredzēts arī pilnveidot izglītojamo ar speciālām vajadzībām iesaistes nosacījumus profesionālās pamatizglītības programmās, lai nodrošinātu šiem izglītojamajiem turpmākai dzīvei sabiedrībā nepieciešamās prasmes, vienlaikus mazinot iespējamību, ka pašvaldības speciālās izglītības iestādes izmanto, lai nodrošinātu sociālo palīdzību mazaizsargātām personām[5].

Viens no Eiropas un Latvijas izglītības sistēmas pamatprincipiem ir nodrošināt līdzvērtīgas iespējas saņemt labu izglītību ikvienam bērnam, neatkarīgi no ģimenes materiālā stāvokļa un izglītības iestādes atrašanās vietas. Līdz ar to saistībā ar speciālās izglītības iestāžu tīkla izmaiņām ir būtiski izvērtēt arī speciālās izglītības iestāžu kapacitāti, nodrošināt kvalitatīvu izglītību un sniegt atbalstu izglītojamiem ar speciālām vajadzībām.

Minētais sasaucas arī ar 2021. gada 27. maijā apstiprināto Valsts kontroles lietderības revīzijas ziņojumu “Vai bērnam ar speciālām vajadzībām ir iespēja saņemt tā spējām, vajadzībām un bērna labākajām interesēm atbilstošu izglītību?”[6] (turpmāk – ziņojums), kurā pamatoti ir vērsta uzmanība uz speciālās izglītības iestāžu internātu pakalpojumu nodrošināšanas problemātiku, kas vienlaikus ir risināma kontekstā ar speciālās izglītības iestāžu tīkla sakārtošanu.

Informatīvā ziņojuma mērķis – lai nodrošinātu speciālās izglītības iestāžu tīkla sakārtošanu, katram bērnam viņa vajadzībām atbilstošu izglītību un pilnveidotu iekļaujošo izglītību, sniegt vīziju par speciālās izglītības iestāžu tīkla pārklājumu Latvijas administratīvajā teritorijā un priekšlikumus normatīvās bāzes pilnveidei ilgtspējīga speciālās izglītības iestāžu tīkla izveidei.

 

Lejupielādēt informatīvo ziņojumu

 

[1] Deklarācija par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību. Pieejams: https://www.mk.gov.lv/sites/default/files/editor/kk-valdibas-deklaracija_red-gala.pdf

[2] Ministru kabineta 2019.gada 7.maija rīkojums Nr. 210 “Par Valdības rīcības plānu Deklarācijas par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai”. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/306691-par-valdibas-ricibas-planu-deklaracijas-par-artura-krisjana-karina-vadita-ministru-kabineta-iecereto-darbibu-istenosanai

[3] Saeimas 2014. gada 22. maija paziņojums Par Izglītības attīstības pamatnostādņu 2014.-2020.gadam apstiprināšanu „Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014. – 2020. gadam”. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/266406-par-izglitibas-attistibas-pamatnostadnu-20142020gadam-apstiprinasanu

[4] Ministru kabineta 2021. gada 22. jūnija rīkojums Nr. 436 „Par Izglītības attīstības pamatnostādnēm 2021. - 2027. gadam”. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/324332-par-izglitibas-attistibas-pamatnostadnem-20212027-gadam

[5] Ministru kabineta 2021. gada 22. jūnija rīkojums Nr. 436 „Par Izglītības attīstības pamatnostādnēm 2021. - 2027. gadam”. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/324332-par-izglitibas-attistibas-pamatnostadnem-20212027-gadam

[6] “Vai bērnam ar speciālām vajadzībām ir iespēja saņemt tā spējām, vajadzībām un bērna labākajām interesēm atbilstošu izglītību?”, apstiprināts 27.05.2021., Pieejams: https://www.lrvk.gov.lv/lv/getrevisionfile/29455-Asko-F2-FK_-mptgPfFbczGdLSEhczVJ.pdf

Uz augšu