Risināmās problēmas raksturojums

Pāvilostas novada pašvaldība saskārās ar problēmu, ka pašvaldībai, savu funkciju pilnvērtīgai veikšanai, nav atbilstoša dzīvojamā fonda (labiekārtoti dzīvokļi), ko piedāvāt speciālistiem. Pāvilostas pilsētas īpašais izvietojums pie Baltijas jūras padara novadu, bet īpaši pašu Pāvilostas pilsētu pievilcīgu atpūtniekiem, līdz ar to gan privātmāju dzīvojamais fonds, gan arī labiekārtoti dzīvokļi par augstām cenām tiek izpirkti, nevis patstāvīgai dzīvošanai, bet kā vasaras mītnes. Tas arī jūtami paaugstina dzīvojamā fonda vērtību un tā cenas nekustamā īpašuma tirgū (nereti tās ir līdzvērtīgas Rīgas un Jūrmalas cenām).

Savukārt, lai piesaistītu kvalitatīvus speciālistus ar specifiskām zināšanām, gan pašvaldības funkciju nodrošināšanai, gan arī Pāvilostas vidusskolai, viens no speciālistu nosacījumiem ir labiekārtots dzīvoklis. Arī reemigrācijas plāna viens no pasākumu virzieniem ir labvēlīgu reemigrācijas apstākļu veidošana, tajā skaitā arī nodrošināšana ar dzīvojamo telpu. Lielākā daļa pašvaldības īpašumā esošais dzīvojamais fonds atrodas avārijas tipa mājās, un dzīvokļi nav labiekārtoti. Pašvaldības dzīvojamā fonda neesamība bieži ir par iemeslu, kādēļ novads zaudē esošus iedzīvotājus, viens no iemesliem, kādēļ uz dzīvi Pāvilostas novadā neatgriežas vai neienāk iedzīvotāji, īpaši jaunieši, kuri šeit var atrast darbu. 

Izvēlētā risinājuma apraksts

Lai piesaistītu pašvaldībai nepieciešamos speciālistus, pašvaldība, kā vienu no risinājumiem ir izvēlējusies saglabāt savā īpašumā vairākus labiekārtotus dzīvokļus un izīrēt tos pašvaldībai nepieciešamajiem speciālistiem uz līguma pamata, uz speciālistu darbības laiku pašvaldībā vai tās iestādēs. Pašreiz minētie dzīvokļi ir izīrēti TIC speciālistei, Pāvilostas vidusskolas sporta skolotājam, Pāvilostas vidusskolas virtuves pavārei.

Izmantotā risinājuma risku novērtējums

Piešķirot pašvaldībai nepieciešamajiem speciālistiem labiekārtotu dzīvokli uz laiku, kamēr speciālists strādā pašvaldībā vai tās iestādēs, riski ir samērā zemi, jo minēto dzīvokli savā īpašumā speciālist iegādāties nevar, tas ir tiek piešķirtas tikai īres tiesības uz noteiktu laiku. Neliels risks pastāv, ja speciālists, kas dzīvokli izmanto, regulāri nemaksā īres un komunālos maksājumus, bet viss ir atrunāts īres līgumā, līdz ar to var tikt piedzīts tiesas ceļā. Vēl viens no riskiem: labiekārtotu dzīvokļu ir par maz jaunu speciālistu piesaistei, jo ja esošie jau ir aizņemti un speciālisti godprātīgi strādā pašvaldībā ilgu laiku, tad viss pašvaldībai piederošais labiekārtotais dzīvojamais fonds ir aizņemts. Vēl rodas konflikti par dzīvokļu tekošajiem remontdarbiem, vai to veiks pašvaldība vai arī dzīvokļa īrnieks, ja viņš vēlas kvalitatīvāku dzīves vidi, kādu piedāvā pašvaldība. Nereti speciālisti, kas ir izmantojuši dienesta dzīvoklī ar laiku paši iegādājas īpašumu un paliek novadā uz patstāvīgu laiku. 

Risinājuma izmantošanas vēstures raksturojums

Pāvilostas novada pašvaldība ir sapratusi, ka dzīvoklis kalpo kā būtisks cilvēkresursu piesaistes līdzeklis. Diemžēl, pirmsākumos pašvaldība dzīvokļus piešķīra speciālistiem ar privatizācijas tiesībām, ko arī izmantoja vairāki jaunie speciālisti, lai apietu īpašuma tirgu un lēti iegādātos īpašumu pie jūras. Pēc dzīvokļu iegādes īpašumā, speciālisti atgriezās savās iepriekšējās dzīvesvietās un dzīvokli izmanto vasaras atpūtai, vai arī ir pārdevuši par tirgus cenām. Mācoties no savām kļūdām, pašvaldība savu iespēju robežās pašreiz patur savā īpašumā trīs dienesta dzīvokļus (divus vienistabas dzīvokļus un vienu divistabu dzīvokli), ko izīrē pašvaldībai nepieciešamajiem speciālistiem uz viņu darbības laiku pašvaldībā vai tās iestādēs. Pāvilostas novada dome to iestrādāja sasitošajos noteikumos. Ar 24.04.2014. sēdes protokolu Nr. 7.,25.§ ir apstiprināti Pāvilostas novada saistošie noteikumi, kuros punktā 3.4.6. ir noteikts: speciālisti, kuri nepieciešami un tiek pieaicināti darbā Pāvilostas novada pašvaldības iestādēs un kapitālsabiedrībās un ja Dome ar lēmumu ir atzinusi par nepieciešamu šo speciālistu nodrošināt ar dienesta dzīvojamo platību.
Daļa jaunie speciālistu, kas ir nolēmuši palikt pašvaldībā, pēc laika paši cenšas iegādāties savā īpašumā dzīvokli vai pat māju. Vairāki Pāvilostas vidusskolas un mūzikas skolas pedagogi izvēlas tomēr braukāt ikdienā uz darbu un viņiem tiek kompensēti ceļa izdevumi.

Rezultātu mērīšanas un sasniegto rādītāju raksturojums

Pateicoties pašvaldības īpašumā saglabātam labiekārtotam dzīvojamam fondam, kaut arī nelielam, pašvaldībai ir izdevies piesaistīt vairākus speciālistus: kopumā tie ir pieci speciālisti, no kuriem divi ir ar laiku paši iegādājusies sev īpašumu un palikuši uz dzīvi pašvaldībā. Parasti tās ir jaunas ģimenes, kas dod savu pienesumu arī Pirmsskolas izglītības iestādei un skolai. 

Ieteikumi pieredzes pārņēmējiem

Ieteikumi citām, īpaši lauku pašvaldībām, kam ir problēmas ar speciālistu piesaisti, kam vēl nav izveidots savs dzīvojamais fonds speciālistiem, bet ir problēmas ar jaunu speciālistu piesaisti pašvaldībā, paturēt īpašumā vai arī iegādāties, balstoties uz pirmpirkuma tiesībām, vairākus labiekārtotus dzīvokļus, kas būtu drošības garants, lai varētu piesaistīt trūkstošos speciālistus un nodrošināt pilnvērtīgu pašvaldības vai tās iestāžu darbu.

Uz augšu