Risināmās problēmas raksturojums

Viens no labās prakses piemēriem Pāvilostas novadā ir daudzdzīvokļu mājas siltināšana, izmantojot LIAA piešķirto finansējumu. Tā ir daudzdzīvokļu māja, kas atrodas Dzintaru ielā 99a, Pāvilostā. Mājai tika nodibināta mājas apsaimniekošanas biedrība, kas arī realizēja mājas siltināšanas pasākumus.

Galvenie priekšnoteikumi ilgtspējīgiem komunālajiem pakalpojumiem ir energoefektivitāte un dabas resursu ekonomiska izmantošana, kā arī pakalpojumu ekonomiskā efektivitāte, līdz ar to ir jāuzlabo ēku energoefektivitāte. Dzīvojamā fonda atjaunošana var ievērojami ietekmēt energoefektivitāti un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu. Īpaša uzmanība jāpievērš vecām un nekvalitatīvām ēkām. Pašvaldības teritorijā esošais dzīvojamais fonds ir novecojis, nepieciešama ēku renovācija un siltināšana. Pēc privatizācijas procesa pabeigšanas, daudzas daudzdzīvokļu mājas nav privatizētas, līdz ar to ir maza īrnieku ieinteresētība un līdzdalība māju uzturēšanā. Kopumā novadā nav privatizēti un atrodas pašvaldības īpašumā 270 dzīvokļi jeb 20,8 %, kas ir par 85% vairāk nekā iepriekšējā gadā. Valstī kopumā neprivatizēto dzīvokļu īpatsvars ir aptuveni 16 %. Viss pašvaldības dzīvojamais fonds ir ticis uzbūvēts “padomju” gados un tā energoefektivitāte ir zemā līmenī. Pāvilostā, tāpat kā citur Latvijā lielākā daļa dzīvojamo ēku ir būvēta padomju laikā, kad fosilie energoresursi bija lēti un pieejami, līdz ar to ēku būvniecībā maz tika domāts par energoefektivitāti. Pēdējās daudzdzīvokļu mājas uzceltas 80-tajos gados, arī ēka, kurā tika veikti energoefektivitātes pasākumi, ir pēdējā uzceltā daudzdzīvokļu ēka Pāvilostā, kuras celtniecība tika pabeigta 1988. gadā, kā kolhoza “Centība” dzīvojamā māja. 

Izvēlētā risinājuma apraksts

Lai uzlabotu iedzīvotāju dzīves kvalitāti, Pāvilostā tika veikti daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes pasākumi. Māja atrodas Pāvilostā, Dzintaru ielā 99a. Minētā ēkas energoefektivitātes uzlabošana uzskatāma par pilotprojektu pašvaldības ietvaros, jo ir pirmā un pašreiz arī vienīgā daudzdzīvokļu māja, kam ir veikti energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi novadā. Pateicoties mājas iedzīvotāju aktivitātei un uzņēmībai daļa mājas iedzīvotāju 2013. gadā nodibināja mājas apsaimniekošanas biedrību (Dzīvojamo īpašnieku biedrība “Centībnieki”) ar mērķi sakārtot mājas siltumnoturību, veicot visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu energoresursu efektīvu izmantošanu un dzīvojamā fonda ilgtspēju. Energoefektivitāte pēc definīcijas nozīmē enerģijas lietderīgu izmantošanu. Tā kā katra māja ir unikāla, tad arī energoefektivitātes pasākumi katrai ēkai atšķirīgi, līdz ar to bija jāpiesaista kompetenti speciālisti un jāveic mājas energoaudits atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 5.aprīļa noteikumi Nr.272 „Noteikumi par darbības programmas“ Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.4.1. aktivitātes Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” un 2013.gada 9. janvāra Ēku energoefektivitātes Likumam. Likumā iekļautās tiesību normas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2010.gada 19.maija direktīvas 2010/31/ES par ēku energoefektivitāti. Ēku energoefektivitāte ir svarīgs tautsaimniecības jautājums, kas tieši skar valsts energoatkarības mazināšanu no ārējiem piegādātājiem, var uzlabot ekonomiskos rādītājus, mazināt iedzīvotāju sociālās problēmas un saudzēt apkārtējo vidi. Tādēļ ir svarīgi izmantot visus iespējamos veidus, kā energoefektivitātes pasākumiem piesaistīt nepieciešamo finansējumu.

Izmantotā risinājuma risku novērtējums

Mājas iedzīvotājiem, lemjot par mājas energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu uzsākšanu, riski bija dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē iegūt balsu kvorumu, jeb vairums iedzīvotāju piekrišanu šādam solim. Pateicoties mājas apsaimniekotāju izskaidrojošam darbam, minētai ēkai tika panākts 87% iedzīvotāju atbalsts, kas apmierināja kredīta piešķīrējus. Apsaimniekotāju biedrība pierādīja bankai projekta lietderību kredīta saņemšanai: iekļaušanos projektā plānotajos termiņos, kvalitatīvu un godprātīgu būvnieka piesaisti, kvalitatīvu dokumentu izstrādi- energoaudita, tehnisko apsekošanu, būvprojekta sagatavošanu. Mājas iedzīvotāji veca projekta realizāciju bez pašvaldības atbalsta un līdzfinansējuma, līdz ar to problēmu gadījumā nebūtu iespējas cerēt uz pašvaldības atbalstu. Izņēmums, pēc veiksmīga energoefektivitātes projekta realizācijas, pašvaldība piešķīra līdzfinansējumu ēkas apkārtnes labiekārtošanai. 

Risinājuma izmantošanas vēstures raksturojums

Projekta mērķis bija veicināt mājokļa energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus, sakārtot mājas vizuālo izskatu un veikt apkārtnes labiekārtojumu. Saskaņā ar ēkai veikto energoaudita pārskatu un Tehniskās apsekošanas atzinumu, ēkas siltumtehniskais stāvoklis bija uzskatāms par neapmierinošu. Projekta mērķis daudzdzīvokļu mājai Dzintaru ielā 99a, Pāvilostā, Pāvilostas novadā bija siltumnoturības uzlabošana, veicot visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu energoresursu efektīvu izmantošanu un dzīvojamā fonda ilgtspēju. Ēkas energoefektivitātes rādītāju uzlabošanai, projekta ietvaros tika plānotas sekojošas aktivitātes - ēkas ārsienu renovācija, bēniņu pārseguma siltināšana un siltumizolācija cauruļvadiem bēniņos, logu un durvju nomaiņa; ēkas pamatu siltināšana, siltumapgāde sistēmas rekonstrukcija koplietošanas telpām, uzliekot siltuma skaitītājus. Papildus tika saņemts finansējums no pašvaldības jauna betona bruģa seguma izbūvei ap ēku, kā arī piesaistīts pašu mājas iedzīvotāju finansējums. Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Dzintaru ielā – 99a, Pāvilostā ir būvēta pēc tipveida projekta un nodota ekspluatācijā 1987. gadā. Tā ir 3-stāvu betona konstrukciju ēka ar pagrabstāvu, bēniņiem un 4 kāpņu telpām ar kopējo dzīvokļu skaitu – 30 tai skaitā: 6 vienistabu, 9 divistabu, 12 trīsistabu un 3 četristabu dzīvokļi. Ēkas kopējā platība 1683,9 m2, zemesgabals ap māju 4883.00 m2. Māja apsaimniekošanā nodota 2007.gadā. Kopējās ēkas rekonstrukcijas izmaksas sastādīja LVL 200 061.72, tai skaitā no LIAA LVL 82 521.00 Lai veiksmīgi realizētu projektu, tika ņemts kredīts SIA Swedbank uz 15 gadiem. Ēkas būvdarbus pēc cenu aptaujas veikšanas veica SIA “TAIGERS”. Energoaudita un būves tehniskās apsekošanas ietvaros tika konstatēts, ka ēkas kopējais tehniskais stāvoklis ir apmierinošs, taču daudzas konstrukcijas (plaisas ārsienās, bēniņu pārsegums, jumta segums, ieeju jumtiņi, koka logi, durvis u.c.) pēc aprēķiniem neatbilst mūsdienīgām un Latvijā esošā būvnormatīva LBN 002-01 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” noteikumiem Nr.495, jo nenodrošina nepieciešamās siltumnoturības prasības. Veicot ēkas energoaudita pārskatā norādītos rekonstrukcijas darbus, iespējams ievērojami uzlabot ēkas energoefektivitāti, kā arī padarīt to atbilstoši šobrīd spēkā esošajiem LBN un citām mūsdienu prasībām. Mājas siltināšanas un renovācijas procesā nepieciešams: 1. Fasādes un cokola siltināšana; 2. Bēniņu pārsegumu siltināšana; 3. Koka logu nomaiņa dzīvokļos; 4. Ieejas jumtiņu atjaunošana, āra durvju nomaiņa, mājas pamatu siltināšana un apkures sistēmas rekonstrukcija koplietošanas telpām. Īstenojot augstāk minētos pasākumus plānotais siltuma patēriņa ietaupījums pret izmaksām sastādīja 2.42 %.

Rezultātu mērīšanas un sasniegto rādītāju raksturojums

Daudzdzīvokļu ēkā Dzintaru ielā 99a, Pāvilostā būvdarbi pabeigti sasniedzot visus augstāk minētos mērķus un rezultātus. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas iedzīvotāji pirmo ziemu jau aizvadījuši nosiltinātā ēkā un ir apmierināti ar rezultātu. Par faktiski sasniegtajiem rezultāta rādītājiem, protams, varēs pārliecināties tikai ilgtermiņā, bet projekta mērķis pavisam noteikti ir sasniegts – veicināti mājokļa energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi. Ēkas energoefektivitātes lietderību pierāda iedzīvotāju maksa par apkuri pirms un pēc rekonstrukcijas: pirms rekonstrukcijas 1,08 EUR/m2, pēc rekonstrukcijas 0,44 EUR/m2. Dati ņemti no 2014. gada apkures sezonā, jo tā bija pirmā pilnā apkures sezona pēc rekonstrukcijas. Mājas apsaimniekošanas maksas sastāda 0,28 EUR/m2, kas ir nemainīga. Dzīvojamā fonda atjaunošana ievērojami ietekmēja ēkas energoefektivitāti un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu. Energoefektīva ēka samazina iedzīvotāju apkures izmaksas.

Ieteikumi pieredzes pārņēmējiem

Ieteikums daudzdzīvokļu māju īpašniekiem nebaidīties no sarežģījumiem, kārtojot dokumentāciju un meklējot kredītiespējas, bet domāt ilgtermiņā un tomēr veikt mājokļa energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus, kas “atmaksāsies”, kā arī censties pārliecināt negatīvi noskaņotos mājas iedzīvotājus par siltināšanas un līdz ar to arī ēkas sakārtošanas lietderīgumu, kas noved pie apkures izdevumu samazināšanās.

Uz augšu