Risināmās problēmas raksturojums

Novadā ir dažādi (vairāki) pašvaldības mājokļu apsaimnieko-tāji (uzņēmums, biedrības, pagastu pārvaldnieki), līdz ar to ir nepilnīga informācija par mājokļiem novadā. Nav vienotas mājokļu datu bāzes, uzskaites novadā. Nav savstarpējās saites, informācijas, vienotas mājokļu politikas. Pašvaldībā nav darbinieka, kas nodarbojas ar mājokļu jautājumiem novadā kopumā, līdz ar to tas nedisciplinē arī iedzīvotājus un pašvaldības struktūrvienības. 

Izvēlētā risinājuma apraksts

Novadā izveidota vienota pašvaldībai piederošo mājokļu datu bāze, kas atrodas pilsētas komunālajā uzņēmumā (lai gan pagastos dzīvokļus apsaimnieko pašvaldība). 

Izmantotā risinājuma risku novērtējums

Datu bāze izveidota novada lielākajā komunālajā uzņēmumā (apsaimniekotājā), jo paš-valdībā joprojām nav darbinieka, kas nodarbojas ar mājokļu apsaimniekošanas jautājumiem novadā. Mainoties uzņēmuma vadībai, var zust datubāze. Apsaimniekotājam apgrūtināta aktuālās informācijas saņemšana, datu bāzes papildināšana par piešķirtajiem, atsavinātajiem dzīvokļiem. 

Risinājuma izmantošanas vēstures raksturojums

Mājokļu apsaimniekošana kā pašvaldības funkcija tika īstenota nesaskaņoti, gan teritoriāli, gan starp pašvaldības darbiniekiem, komisijām, komitejām. Netika veikta mājokļu kopējā uzskaite, mērķtiecīgs īpašuma izvērtējums pēc izmantošanas mērķa, kvantitātes un kvalitātes, ietekmes uz novada cilvēkresursu, ekonomisko, uzņēmējdarbības attīstību. 

Rezultātu mērīšanas un sasniegto rādītāju raksturojums

Izveidota vienota pašvaldībai piederošo, piekrītošo mājokļu datu bāze, kas kalpo par pamatu pašvaldības mājokļu politikas izstrādei. Izvērtēta esošo mājokļu piederība, stāvoklis, nepieciešamie uzlabojumi, attīstības iespējas, risinājumi.

Ieteikumi pieredzes pārņēmējiem

Pašvaldībā jābūt darbiniekam, kas nodarbojas ar pašvaldībai piederošo dzīvokļu, mājokļu jautājumiem, datu bāzes uzturēšanu, sadarbojas ar Sociālo dienestu, dzīvokļu piešķiršanas komisiju un citām iesaistītajām pusēm mājokļu jautājumu risināšanā.

Uz augšu