Risināmās problēmas raksturojums

 • Speciālisti valsts un pašvaldību iestādēs noveco;
 • Jaunie speciālisti visbiežāk vēlās strādāt tikai Rīgā;
 • Speciālisti un jaunās ģimenes aizbrauc strādāt uz ārzemēm.

Izvēlētā risinājuma apraksts

Administrēšana:

Pieņem saistošos noteikumus ,paredzot palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā:

 • valsts un pašvaldību iestāžu speciālistiem, kuri nepieciešami valsts un pašvaldību funkciju pildīšanai
 • speciālisti, kuri strādā komercsabiedrībā vai citā iestādē novada teritorijā un tām ir nepieciešamās specifiskās zināšanas vai izglītībā kādā noteiktā specialitātē.

Darba grupas izveide: 

 • Nosaka prioritātes;
 • Mājokļa tirgus izpēte;
 • Veic nepieciešamo finanšu līzdekļu analīzi;
 • Meklē iespējamos un piemērotākos risinājumus. 

1) Vecais pašvaldībai piederošais dzīvojamais fonds – atsevišķi nelieli dzīvokļi daudzdzīvokļu mājās, pašvaldības mājas vecajā pilsētas centrā. Uzturams labā kārtībā un vienlaicīgi sakārtojot infrastruktūru (ūdensvada un kanalizācijas pieslēgums)
2) Dzīvoļu pirkšana izsolēs
3) Ilgtermiņa dzīvojamo telpu iznomāšana no dzīvojamo māju īpašniekiem
Var izīrēt maksātspējīgiem speciālistiem
3)Nepabeigtu un jaunceļamu māju iegāde izmantojot pirmpirkuma tiesības;
4) Jaunu dzīvojamo ēku celtniecība (privātā un publiskā partnerība);
5) Teritorijas attīstība, iegūstot ekskluzīvus apbūves gabalus ģimenes māju celtniecībai uzņēmējiem ar augstu ienākumu līmeni.

Izmantotā risinājuma risku novērtējums

 • Īres tirgus kropļošana (nav sakārtots īres tirgus);
 • Uzņēmējdarbības bremzēšana- ja pašvaldība izvēlas pati celt dzīvojamās mājas; 
 • Speciālistu maksātspēja- salīdzinoši mazi ieņēmumi valsts un pašvaldību iestādēs strādājošajiem; 
 • Likumdošana - traucē vai palīdz

Rezultātu mērīšanas un sasniegto rādītāju raksturojums

Specialisti piesaistīti darba vietai uz darba attiecību ilgumu. Nodrošinātas ar speciālistiem skolas, bērnudārzi un slimnīca. Nebrauc strādāt uz ārzemēm.

 • Sadarbība ar uzņēmējiem, kuri plāno attīstīties, ieguldot nefinanšu investīcijas un radot jaunas darba vietas(Tukumā plānotais optimistiskais darba vietu pieaugums –vairāk kā 200).
 • Veicināta uzņēmējdarbība kopumā(uzņēmumi,kuri nodarbina darbaspēku no citām pašvaldībām:Tukuma piens SIA, Stiga RM SIA, CSK Steel SIA, Puratos Latvija SIA u..c kuri ndarbību daļēji vai pilnība veic ārpus Tukuma novada robežām nodarbinot citu pašvaldību iedzīvotājus Sakta Tukums SIA; Skonto Būve SIA; Piejūra SIA; DeltaLV AS).
 • samazinās bezdarbs (Tukuma novadā ir 5,6%, kas būtībā ir ļoti tuvu dabiskajam bezdarba līmenim Latvija, t.i.4% no darba spējīgo skaita).
 • palielinās pašvaldībā deklarēto personu skaits- budžetā ieplūst IIN.

Ieteikumi pieredzes pārņēmējiem

 • sākt ar Tirgus izpēti; 
 • Situācijas apzināšana;
 • Nebaidīties "būt pirmajiem"
Uz augšu