Risināmās problēmas raksturojums

Pašvaldībai bilancē pieder mājas, kurās ir paju dzīvokļi, kas nav ierakstīti zemesgrāmatā. Pašvaldības bilance neatspoguļo reālo īpašumtiesību un finansiālo situāciju. Problēmas ar apsaimniekošanu.

Izvēlētā risinājuma apraksts

Izstrādāt saistošos noteikumus, ar kuriem noteikts lielāks nekustamā īpašuma nodoklis par zemi zemesgrāmatā neierakstītajiem paju dzīvokļu īpašumiem.

Izmantotā risinājuma risku novērtējums

Iespējams, ka situācija nemainīsies, dzīvojamās mājas paliks pašvaldības īpašumā un bilancē. Problēmas ar apsaimniekošanas īstenošanu turpināsies.

Risinājuma izmantošanas vēstures raksturojums

Ņemot vērā Rīgas pieredzi nekustamo īpašumu nodokļu administrēšanā, nodokli par zemi var diferencēt, palielinot to atsevišķām dzīvokļu kategorijām.

Rezultātu mērīšanas un sasniegto rādītāju raksturojums

Tiks pieņemti saistošie noteikumi, kas paātrinās paju dzīvokļu ierakstīšanu zemesgrāmatā, rezultātā atbrīvojot pašvaldību no tai nepiederošiem nekustamajiem īpašumiem, tiks precizēta pašvaldības finanšu uzskaite (bilance).

Ieteikumi pieredzes pārņēmējiem

Pieņemt saistošos noteikumus, paredzot lielāku nekustamā īpašuma nodokli zemesgrāmatā neierakstīto dzīvokļu, īpaši paju dzīvokļu, īpašniekiem (valdītājiem).

Uz augšu