Risināmās problēmas raksturojums

Dzīvojamās ēkas ir salīdzinoši vecas un ar zemu siltumnoturību. 10% ēku no kopējā dzīvojamo māju skaita ir būvētas līdz 1940. gadam, kad celtniecībā pārsvarā tika izmantotas ķieģeļu, akmens mūra un koka konstrukcijas. Intensīva dzīvojamo māju celtniecība notika laika posmā no 1958. - 1992. gadam.

Uz 2015.gada 1.decembri pašvaldības dzīvojamā fondā ir 110 dzīvojamās mājas ar 406 dzīvokļiem, t.sk. :
1. Vecumnieku pagastā - 247 pašvaldībai piederoši dzīvokļi
2. Valles pagastā - 63
3. Kurmenes pagastā - 26
4. Skaistkalnes pagastā - 23
5. Bārbeles pagastā 31
6. Stelpes pagastā 16

No pašvaldībai piederošajiem 406 dzīvokļiem 370 ir izīrēti, 36 nav izīrēti. 15 neizīrētie dzīvokļi ir ļoti sliktā stāvoklī. Lai tos varētu izmantot mājokļa jautājuma risināšanai, jāveic rekonstrukcija
Ievērojot, ka 70 % iedzīvotāju dzīvo no 1958. – 1992. gados celtajos mājokļos, īpaša uzmanība jāpievērš tieši šīs apbūves kvalitātei un siltumnoturībai.
Mājokļu labiekārtotības pakāpe ir nelīdzsvarota. Pagastu centros tā ir augstāka, bet laukos zemākā līmenī.
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Vecumnieku pagastā apsaimnieko divas pašvaldības kapitālsabiedrības:
- SIA “Kūdrinieks” apsaimnieko daudzdzīvokļu mājas Misas ciemā;
- SIA “Mūsu saimnieks” apsaimnieko daudzdzīvokļu mājas Vecumniekos.

SIA „Kūdrinieks”, SIA „Mūsu saimnieks” un Valles pašvaldības aģentūra sniedz arī komunālos pakalpojumus – aukstā, karstā ūdens padevi un siltumapgādi.

Par pašvaldības līdzekļiem nelieli kosmētiskie un renovācijas remonti tiek veikti katru gadu. Galvenā uzmanība tiek pievērsta dzīvojamām mājām un neizīrētajiem dzīvokļiem, jo saskaņā ar noslēgtajiem īres līgumiem, izīrētajos pašvaldības dzīvokļos kosmētisko remontu jāveic īrniekam par saviem līdzekļiem.
Arī 2016.gadam dzīvojamā fonda uzturēšanai tiek plānoti līdzekļi dzīvojamo māju remontiem, ēku fasādes renovācijai, jumtu sakārtošanai un atsevišķu dzīvokļu remontam.

Izvēlētā risinājuma apraksts

Apsekojot pašvaldības dzīvojamo fondu ir redzams, ka dzīvojamo māju energoefektivitātes palielināšanai lietderīgāk būtu veikt mājas pilnu renovāciju: ēkas fasāžu siltināšanu un ārējās apdares darbus, logu nomaiņu, bēniņu pārseguma siltināšanu, kāpņu telpas remontu. Problēma – finansējums.

Izmantotā risinājuma risku novērtējums

Dzīvokļu īpašniekiem nav iespēju vai vēlēšanās investēt līdzekļus energoefektivitātes pasākumos.
Ja nav pieejams ilgtermiņa finansējums vai publiskais līdzfinansējums investīciju izmaksu daļējai segšanai, daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem nav iespējams ieguldīt nepieciešamo līdzekļu daudzumu šo pasākumu realizēšanai.

Risinājuma izmantošanas vēstures raksturojums

Saskaņā ar Vecumnieku novada attīstības programmu 2013.-2019. gadam pašlaik tiek izstrādāti 4 daudzdzīvokļu māju energoauditi. Energoauditi sniegs mājas apsaimniekotājam un dzīvokļu īpašniekiem pilnu priekšstatu par mājas tehnisko stāvokli un ēkas siltumnoturību, kā arī iespējamiem pasākumiem ēkas un to inženiersistēmu energoefektivitātes uzlabošanai un energopatēriņa ietaupījumiem, veicot mājas renovācijas darbus. Tas palīdzēs mājas iedzīvotājiem izšķirties par darāmo – komplekso vai pakāpeniski veicamo renovāciju. Pašvaldības finansiālais atbalsts šo četru daudzdzīvokļu māju energoauditu izstrādei ir nodrošināts 100% apmērā no energoaudita izmaksām.

Rezultātu mērīšanas un sasniegto rādītāju raksturojums

Vecumnieku novada attīstības programmā 2013.-2019.gadam plānotie sasniegšanas rādītāji ir:
1. Veikti vismaz divu daudzdzīvokļu māju siltināšanas projekti un energoefektivitātes pasākumi;
2. Uzlabotas māju īpašnieku un apsaimniekotāju zināšanas projektu ieviešanas un apsaimniekošanas jautājumos;
3. Uzlabotas iedzīvotāju zināšanas un prasmes par mājokļa uzturēšanas, energoefektivitātes jautājumiem.

Uz augšu