Risināmās problēmas raksturojums

Lai sakārtotu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanu un pārvaldīšanu un rosinātu daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekus pieņemt lēmumu par pārvaldīšanas tiesību pārņemšanas no pašvaldības, kā arī veicinātu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju biedrību dibināšanu, 2013.gada 22.augustā Saldus novada dome apstiprināja nolikumu „Nolikums par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām energoefektivitātes pasākumu veikšanai” (sēdes protokols Nr.15, 14.§).  2014.gadā tika izstrādāti  un apstiprināti saistošie noteikumi Nr.9, kuros ir atspoguļots tas kādā veidā, kas, uz kādiem nosacījumiem var saņemt pašvaldības atbalstu energoefektivitātes pasākumiem. Pamatojums: likums „Par pašvaldībām” 15.panta 9.punktu un likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 27.2 panta otrās daļas 4.punktu un piekto daļa.

 

Izmantotā risinājuma risku novērtējums

Saldus novada pašvaldība ir izveidojusi īpašu fondu, kuru administrē komisija 4 cilvēku sastāvā, kas izvērtē saņemtos pieteikumus, apstiprina vai noraida tos un seko līdzi iesniegtajām atskaitēm. Saldus novada pašvaldība ir izstrādājusi saistošos noteikumus, kas nosaka kārtību, kādā Saldus novada pašvaldība sniedz palīdzību pretendentiem, piešķirot Līdzfinansējumu Daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, kas atrodas Saldus novada administratīvajā teritorijā, Energoefektivitātes un labiekārtošanas pasākumu veikšanai. Līdzfinansējuma apmēru nosaka 50% apmērā no atbalstāmajām izmaksām, saskaņā ar izmaksu pamatojošiem dokumentiem, bet nepārsniedzot 5000 euro (pieci tūkstoši euro) atbalstu vienai Daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai. Tas nozīmē, ka lai saņemtu 5000 EUR, tāmei ir jābūt par 10 000 EUR. Atskaite tiek iesniegta 6 mēnešu laikā pēc finansējuma apstiprināšanas, par visu kopīgo summu (10 000 EUR). Finansējums paredzēts tikai biedrībām. Pēc energoefektivitātes finansējuma apguves biedrībai ir tiesības pretendēt uz vienreizēju pašvaldības atbalstu līdz 1500 euro apmērā daudzdzīvokļu mājas apkārtnes labiekārtošanai. Šai summai nav nepieciešams līdzfinansējums.

Gan 2014.gan 2015.gadā pašvaldības budžetā šim mērķim bija atvēlēti 64 029 EUR. Katru gadu deputāti par jaunu pieņem lēmumu par finansējuma apstiprināšanu.  2014.gadā piešķirtais finansējums netika apgūts. 2015.gadā jau ir izmantots 70% no plānotā finansējuma.

 

Vienošanās starp dzīvokļu īpašniekiem ir viena no būtiskām problēmām, kas saitītas ar šī fonda finansējuma apgūšanu– dažādu vecumu, sociālo grupu un materiālā stāvokļa daudzdzīvokļu ēkas iedzīvotājiem ir jāatrod kopīgs mērķis un veidi, kā to sasniegt. Nereti starp dzīvokļu īpašniekiem ir arī tādi, kas nav pietiekami motivēti vai kuriem trūkst informācijas par pasākumu nepieciešamību un ieguvumiem projekta rezultātā, jāuzņemas zināma atbildība, dibinot biedrības.Un kā zināms daudziem nepatīk uzņemties nekādu atbildību. 

Risinājuma izmantošanas vēstures raksturojums

Sākotnēji pašvaldība sniedza atbalsta pasākumus, kas galvenokārt bija saistīti ar ēku energoefektivitātes dokumentācijas sagatavošanu, lai mājas varētu pretendēt uz LIAA projektu finanšu līdzekļiem. Ēku rekonstrukcija un renovācija prasa ievērojamas investīcijas, kā arī vairumā gadījumu nepieciešamību uzņemties finansiālas saistības pret kreditoriem.  Līdz ar to, lai rosinātu iedzīvotājus veikt šādus pasākumus tika izstrādāts nolikums, kas tika papildināts ar atbalsta pasākumiem. Tad saistošie noteikumi.

Rezultātu mērīšanas un sasniegto rādītāju raksturojums

Rezultātā tiek motivēta daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanas biedrību izveide, kas “noveļ” apsaimniekošanas slogu no pašvaldības pleciem.

Tas ir instruments, lai cīnītos pret nekustamā īpašuma nodokļa nemaksāšanu un citiem parādiem, jo tiek atbalstītas tikai tās ēkas, kuru kopējās parādsaistības nepārsniedz 15% robežu (aprēķinātais pret samaksāto). 

Vērtējot ēku energoefektivitātes uzlabošanas ieguldījumu nozīmi, jāņem vērā, ka ieguvēji ir ne tikai māju īpašnieki un iedzīvotāji, bet arī būvmateriālu ražošanas, tirdzniecības un būvniecības nozare. Pēc ekspertu vērtējuma no ēku energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem valsts un pašvaldību budžetā nodokļu veidā (pievienotās vērtības nodoklis, darba devēja un darba ņēmēja sociālā nodokļa iemaksas) būtu jānonāk līdz 30% no renovācijas projektos investētajiem līdzekļiem.

 

Šāda fonda izveidošana ceļ pašvaldības tēlu kopumā. Cik gadu laikā apmaksāsies investīcija 

Ieteikumi pieredzes pārņēmējiem

Fonda izveides rezultātā tiek rosināts daudzdzīvokļu īpašniekiem pieņemt lēmumu par pārvaldīšanas tiesību pārņemšanas no pašvaldības, kā arī tiek veicināta daudzdzīvokļu dzīvojamo māju biedrību dibināšana, kas arī bija mūsu sākotnējais mērķis.

Šāda fonda izveidošana ceļ ne tikai pašvaldības tēlu kopumā, bet ir arī ekonomisks ieguvums- daļa finansējuma atgriežas pašvaldības budžetā nodokļu veidā. 

 

Zināmā mērā Fonds ir instruments, lai veicinātu nekustamā īpašuma nodokļa apmaksu un citu parādsaistību nomaksu. 

Uz augšu