Visbiežāk uz jautājumu, kas ir izglītības kvalitāte – process vai rezultāts, izglītības jomas pētnieki un izglītības procesā iesaistītās puses atbild skaidri un pārliecinoši – abi. Kvalitatīvā un operatīvā vispārējās vidējās izglītības procesu monitoringā lielākās grūtības sagādā noteikt kritērijus, lai objektīvi novērtētu mācību procesu. Ik pa laikam fragmentāri tiek izmantoti dažādi mērījumi vai sistēmu dati, lai nonāktu pie kāda vidēja rādītāja, taču šāda pieeja neatspoguļo patieso situāciju skolās un nedod priekšstatu par mācību procesa kvalitāti. Tāpēc raksta autori izglītības kvalitātes mērījumiem izvēlējās rezultatīvo rādītāju - valstī noteikto centralizēto eksāmenu rezultātu analīzi par 2014.-2015.mācību gadu, pabeidzot vidusskolu.

Lai saņemtu vidusskolas atestātu, jākārto četri eksāmeni: trīs valsts obligātie centralizētie eksāmeni (latviešu valodā, svešvalodā un matemātikā) un viens eksāmens pēc brīvas izvēles (var izvēlēties arī vairākus). Skolēnu sasniegumi centralizētajos eksāmenos tiek izteikti procentuālajā novērtējumā (no 2013. gada). Iegūto vērtējumu ieraksta vispārējās vidējās izglītības sertifikātā, norādot kopējo procentuālo vērtējumu un procentuālo vērtējumu katrā eksāmena daļā.

Centralizēto eksāmenu 2014.-2015. gada rezultātu analīze ir veikta, izmantojot Valsts izglītības satura centra (VISC) mājas lapā pieejamos datus sadaļā “Vispārējā izglītība” un “Statistika”. Centralizēto eksāmenu vērtējums un analīze pa priekšmetiem veikta, izvēloties dažādus parametrus: skolas atrašanās vieta, skolas tips, skolas valodas plūsmas (latviešu, mazākumtautību un divplūsmu skolas) un eksāmenu kārtotāju dzimums.  

VISC publiskie pieejamie dati ir apkopoti pa kārtotiem eksāmenu nosaukumiem. Par katru kārtoto eksāmenu ir pieejama informācija: eksāmena novērtējums (procentuālajā izteiksmē), skolas atrašanās vieta, skolas nosaukums, kur ir kārtots eksāmens, kurš no dzimumiem ir kārtojis eksāmenu un kādas plūsmas konkrētais skolēns ir. Pieejamie dati nedod iespēju apskatīt rezultātus pa skolēnu skaitu, kuri ir kārtojuši centralizētos eksāmenus, tāpēc tiek pieņemts, ka maksimālais eksāmenu kārtotāju skaits latviešu valodā vai matemātikā ir arī skolēnu skaits, kuri ir kārtojuši centralizētos eksāmenus, 2014.-2015.mācību gadu pabeidzot. Eksāmena rezultātu procentos veido pareizo atbilžu attiecība punktos pret maksimāli iespējamo punktu skaitu eksāmenā vai tā daļā. Vērtējumi tiek izteikti % kā vidējais kopprocents.

Pētījumu Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) veica sadarbībā ar Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) projektu “Atvērtās ģeogrāfiskās informācijas pārņemšana, izmantojot saistīto datu inovatīvus servisus (SDI4Apps). Pētījumā izmantotos datus, un to rezultātus raksta autori apkopo tabulās un attēlo grafiski. Rezultātu vizualizācijai autori tos parāda shematiskās kartēs skolu un pašvaldību griezumos.

Nobela prēmijas laureāts Alberts Einšteins saistībā ar izglītību  ir teicis:  “Izglītība ir tas, kas paliek pēc tam, kad esam aizmirsuši visu, ko mums mācīja skolās”  un “Ikviens ir ģēnijs. Bet, ja mēs vērtēsim zivi pēc tā, vai viņa spēj uzkāpt kokā, nabaga zivs visu mūžu nodzīvos, domājot, ka ir stulba un nekam nederīga. ” Izcilā zinātnieka teicieni vēlreiz apliecina, ka izglītības sistēmā ir nepieciešami dažādi  skolu tipi, ņemot vērā skolēna vajadzības.  

Pētījums tika veikts, lai pašvaldībām centralizēto eksāmenu rezultātu analīze dotu ieskatu uz izglītības kvalitāti skolās, vērtējot skolu tīklu, izstrādājot pilsētas vai novada izglītības attīstības stratēģiju  vai finansiāli motivējot skolotājus pēc paveiktā.

Lejupielādēt pētījumu PDF formātā

Lejupielādēt pētījums DOCX formātā

 

Autoru apkopotie dati:

Ir izveidotas divas kartogrāfiskās aplikācijas:


 
Uz augšu